Toimintasuunnitelma 2016

Nucleus ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016

1. Yleistä

Nucleus ry on biotekniikan ja elintarvikekehityksen diplomi-insinööriopiskelijoiden kilta. Sen tehtävänä on toimia yhdyssiteenä opiskelijoiden välillä ja valvoa jäsenistönsä etuja opiskeluun liittyvissä asioissa. Kilta edistää jäsenistönsä tutustumista työelämään ja akateemiseen työskentelyyn. Tehtävänsä täyttämiseksi Nucleus järjestää jäsenilleen monipuolista, opintoja ja verkostoitumista tukevaa toimintaa. Hallituksen ja toimihenkilöiden tehtävät on määritelty toimihenkilöohjesäännössä ja hallitus kokoontuu opiskeluaikana noin kahden viikon välein.

2. Suhdetoiminta

Nucleus on Turun yliopiston ylioppilaskunnan järjestö.

Nucleus pitää säännöllisesti yhteyttä Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ainejärjestöihin. Tiedekuntatasolla yhteistyötä tukee Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö Hybridi ry. Nucleus on Hybridi ry:n jäsenjärjestö ja killalla on vuosittain valittava edustaja Hybridin hallituksessa.

Turun yliopiston ja Åbo akademin teekkarikiltojen yhteistä toimintaa koordinoidaan Teekkarikomissio-yhdistys ry:n välityksellä. Nucleuksella on vuosittain valittavat kaksi edustajaa Teekkarikomission hallituksessa. Vuosi 2016 on myös Nucleuksen puheenjohtajavuosi Teekkarikomissiossa. Teekkariperinteitä ylläpidetään ja kehitetään yhdessä Digit ry:n kanssa.

Nucleuksella on yhteistoimintaa muiden kotimaisten saman alan opiskelijoiden kanssa, muun muassa Suomen bioteekkareiden yhteisen RekomBIOnaatio-tapahtuman muodossa. Nucleus tekee tiivistä yhteistyötä sisarjärjestöjensä Inkubion ja Bionerin kanssa. Selvitellään mahdollisuuksia ottaa Olto mukaan RekomBIOnaatioon. Edellä mainittujen järjestöjen kanssa ollaan järjestämässä myös alkuvuodesta ystävyyskiltojen hallitustapaaminen suhteiden ylläpitämiseksi.

Muiden Turun yliopiston bioalan opiskelijajärjestöjen (In Vitro Aboensis IVA ry, Synapsi ry, Turun Yliopiston Kemistit ry) kanssa yhteistyötä tehdään muun muassa Bioshock-tapahtuman kautta.

Tekniikan Akateemisten Liitto (TEK) on Nucleuksen merkittävä kumppani, joka tukee killan jäseniä työelämän haasteissa ja avustaa tapahtumien järjestämisessä.

3. Edunvalvonta ja opintoasiat

Nucleuksen tehtävänä on valvoa opiskelijoiden etuja ja oikeuksia. Kilta osallistuu uusien opiskelijoiden ohjaukseen sekä opinto-ohjauksen kehittämiseen. Nucleus pyrkii luomaan selkeän kuvan opiskelijoille biokemian laitoksesta sekä Turun yliopiston organisaatiosta. Pääasiallisina vastuuhenkilöinä opintoasioissa toimivat opintovastaavat, jotka pitävät tiivistä yhteyttä Turun yliopiston ja tarvittaessa muiden korkeakoulujen henkilökuntaan sekä opiskelijaedustajiin yliopiston eri hallintoelimissä. Nucleus osallistuu myös biotekniikan koulutuksen kehittämistyöryhmään (Kouke), jossa Nucleuksella on kaksi opiskelijaedustajaa ja näille varaedustajat.Osallistutaan aktiivisesti opetussuunnitelmatyöhön.

Vuosittain järjestetään palautetilaisuuksia, joissa opiskelijat saavat antaa nimettömiä parannusehdotuksia opintoasioista. Hallituslaiset ja toimihenkilöt osallistuvat aktiivisesti TYY:n tarjoamiin koulutuksiin.

Nucleus järjestää tarvittaessa demokerhon, jossa opiskelijat voivat keskenään ratkaista eri kurssien harjoitustehtäviä. Kilta huolehtii tiedotuksesta ja muista järjestelyistä demokerhoa varten.

4. Vapaa-ajan toiminta

Vapaa-ajan toiminta on keskeisellä sijalla Nucleuksen toiminnassa. Killan järjestämissä tapahtumissa jäsenillä on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja killan toimintaan. Illanviettoja ja muita vapaa-ajan aktiviteetteja pyritään järjestämään runsaasti resurssit huomioon ottaen.

Nucleuksella on kiltahuone Biocityn kerroksessa -2. Kiltahuone on jäsenistön käytössä. Kiltahuoneen avaimia on tarjolla jäsenistölle panttia vastaan ja lisäksi osalla hallituksesta on kulkuoikeudet Biocityyn. Jäsenistöstä valitaan kiltahuonevastaava, joka huolehtii, että jäsenistö pitää kiltahuoneen kunnossa. Nucleus kuuluu Reilu –korkeakouluhankkeeseen, minkä myötä kiltahuoneella juodaan reilunkaupan kahvia ja teetä.

Nucleuksen alaisuudessa toimii seuraavia harrastekerhoja:

- Nucleuksen kokkikerhossa laitetaan ruokaa eri teemojen mukaisesti. Kerho kokoontuu jos kiinnostusta riittää.

- Teekkareiden interaktiivinen improvisaatio- ja musiikkiteatterikerho TIIM on uranuurtaja Turun Yliopiston teekkarispeksikulttuurissa. TIIM on perustettu yhdessä Digit ry:n kanssa ja sen tarkoitus on edistää speksikulttuuria ja järjestää iltamia, joissa harjoitellaan yhdessä niin improvisaatiota kuin perinteisempääkin näyttelemistä.

- Lautapeli-illoissa pelataan haastavampia ja yksinkertaisempia pelejä osallistujien innostuksen mukaan. Illat järjestetään yhdessä Digit ry:n kanssa.

-Käsityökerho kokoontuu kiltahuoneella erilaisten käsitöiden ja yhdessäolon merkeissä.

Tapahtumia 2016
Kevät:
Tammikuu
Abipäivä
100 päivää wappuun -bileet
Bioshock-bileet ja sitsit
Hallituksenvaihtositsit

Helmikuu
Kostajaiset

Maaliskuu
Kevätkokous
Speksibileet

Huhtikuu
8-v sitsit
Teekkarispeksin Turun vierailun organisointi yhdessä Digitin kanssa
Wapunaloitusbileet
Wapun tapahtumat
- Aamusitsit
- 29.4. Eldprovet/Tulikoe
- 30.4. Lakitus
- Ja paljon muuta Wapun ohjelmaa…

Toukokuu
Hyvinvointiviikko
Vuoden lopetus –kokoontuminen piknikin merkeissä

Kesä-heinäkuu
Piknikkejä ja muuta mukavaa

Syksy:

Fuksitapahtumat:
Varaslähtö
Tutustumisilta
Baarikierros
Fuksibileet
Luento teekkariudesta/ hallitusesittely
Kastajaiset
Fuksikyykkä
Fuksisitsit
Fuksiexcursio

Muita tapahtumia:
30.9. pikkuWappu
Palautetilaisuus (fuksiviikosta, hallituksen toiminnasta, toiminnan kehityksestä sekä sosiaali- että koulutuspoliittisista asioista)
Nucleusiltama (hallitusrekry)
Syyskokous
RekomBIOnaatio
Kotimaanpitkä
Hullu tiedemies -sitsit
Haalareidenjakotapahtuma
Pikkujoulut

Lisäksi:
Haalarimerkkien ompeluiltamia (muutaman kerran vuodessa)
Lajikokeiluja/urheilutapahtumia (vähintään 4 kertaa vuodessa)
Elokuvailtoja
Viini-ilta
Kulttuuritapahtumia

4.1. KotiMaanPitkä/-Lyhyt

Järjestetään KotiMaanPitkä/-Lyhyt ekskursio syksylläyksin tai yhteistyössä jonkin muun järjestön kanssa.

4.2. RekomBIOnaatio

RekomBIOnaatio järjestetään 2016 Hervannassa, jonne Nucleus lähtee suurella joukolla edustamaan.

4.3. Hyvinvointiviikko

Nucleus järjestää toukokuussa Wapun jälkeen hyvinvointiviikon. Ohjelmassa liikuntaa, rentoutumista ja yleistä hyvinvointia.

4.4. Fuksiexcu

Syksyllä järjestetään yhden päivän excursio ulkopaikkakunnalle. Luvassa ainakin yritysvierailu ja mahdollisuuksien mukaan toimintaa paikallisten kanssa.

4.5. Syyskokous

Sääntöjen määräämien kohtien lisäksi syyskokouksessa valitaan myös vuosijuhlatoimikunta suunnittelemaan ja järjestämään 2018 pidettäviä 10-v. vuosijuhlia.

5. Viestintä
Bioteek-postituslista (bioteek@lists.utu.fi) on tärkein kanava killan sisäisessä tiedotuksessa ja sillä hallitus tiedottaa hyvissä ajoin tulevista tapahtumista sekä ajankohtaisista, jäseniä koskevista asioista. Sähköpostilista nucinfo (nucinfo@lists.utu.fi) toimii killan aktiivien välisenä epävirallisena tiedotuskanavana. Alumneille viestitään alumnilistan (nucleusalumnit@utu.fi) ja fukseille fuksilistan (nucleusfuksit@utu.fi) välityksellä.

Verkkosivustolta löytyy tapahtumakalenteri ja siellä esitellään killan toimintaa. Sivuston englanninkielistä osuutta laajennetaan vaiheittain.

Nucleuksen Facebook sivuilla tiedotetaan aktiivisesti yhdistyksen tapahtumista ja muista opiskelijoita koskevista asioista. Nucleuksen facebook-ryhmä mahdollistaa jäsenistön sisäisen kommunikaation. Killan nettilehti Kiintokantaja päivitetään toimivampaan muotoon.

Nucleuksella on oma IRC-keskustelukanava #nucleus@ircnet. Nucleuksella on myös Instagram-tili nimellä @nucleus_ry.

Yhdessä Digitin kanssa Nucleus toimittaa wappulehden Pilde&Napander. Nucleus valitsee jäsenistöstään päätoimittajan, joka vastaa yhdessä Digit ry:n valitseman päätoimittajan kanssa lehden toteutuksesta.

6. Teekkarius

Nucleus on teekkarikilta, jonka pyrkimys on edistää turkulaista teekkarikulttuuria.

Fukseille järjestetään lukuvuoden alussa luento teekkariudesta. Jokainen tekniikan kandidaatiksi tai diplomi-insinööriksi opiskeleva Nucleuksen jäsen on oikeutettu hankkimaan teekkarilakin ensimmäisen opiskeluvuotensa Wappuna, mikäli hän on hyväksytysti täyttänyt lakkiohjesäännön määrittelemät ehdot. Lakin käytöstä on säädetty erillinen lakkiohjesääntö.

Nucleus valitsee jäsenistönsä joukosta edustajat Teekkarikomissioon, joka toimii Turun teekkarikiltojen yhteysjärjestönä. Edustajat ovat velvollisia tiedottamaan hallitukselle komissiossa tehdyistä päätöksistä.

Nucleuksella on yhteinen teekkarilaulukirja Digit ry:n kanssa.

7. Näkyvyys

Fuksit keräävät fuksivastaavan johdolla mainoksia haalareihinsa heti syksyn alussa. Haalarit luovutetaan alkutalvesta erillisessä haalareidenjakotapahtumassa. Killan näkyvyyttä pyritään ylläpitämään osallistumalla muiden ainejärjestöjen vuosijuhliin sekä erilaisiin urheilutapahtumiin kuten tiedekuntaolympialaisiin, polkuauto GP:hen sekä MM-kyykkään. Nucleus osallistuu myös Turun yliopiston ylioppilaskunnan lippukulkueisiin Wappuna, Porthanin päivänä ja itsenäisyyspäivänä.

8. Jatkuvuus

Hallituksenvaihtoa ja toiminnan jatkuvuutta tuetaan uusien ja vanhojen toimijoiden yhteistyöllä. Jatkuvuuden varmistamiseksi järjestetään muun muassa hallituksenvaihtoiltamat, jossa vanhat toimijat kouluttavat tehtäviään uudelle hallitukselle, sekä hallituksenvaihtositsit, jossa uudet pääsevät tutustumaan rennoissa merkeissä vanhoihin hallitustoimijoihin.

Killan sähköiseen kalenteriin päivitetään jokavuotiset tapahtumat ja hallituksen Dropbox-kansioon lisätään sähköinen materiaali, jota hallituksen jäsenille kertyy. Hallituksella ja toimihenkilöillä on lisäksi dropboxissa hallituskansiot, joita jokainen toimija on velvollinen päivittämään.