Yhdistyksen säännöt

This page is pro­vi­ded on­ly in Fin­nish as Fin­nish is the of­fi­cial lan­gua­ge used in Nucleus ry’s ad­mi­nis­te­rial tasks.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Nucleus ry ja sen kotipaikka on Turku.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea Turun yliopiston biotekniikan diplomi-insinööri-koulutusohjelman opiskelijoiden tieteellistä ja ammatillista kehitystä, vaalia opinto- ja ammattikysymyksiin liittyviä etuja sekä edistää jäsenten vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, luentosarjoja, opintoretkiä ja illanviettoja sekä liikunta- ja kulttuuritoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa tarkoituksensa toteuttamiseksi tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän ei ole suorittanut kuluvan kalenterivuoden jäsenmaksua kolmen kuukauden kuluessa eräpäivästä. Jäsen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä tai muutoin yhdistystä vahingoittavalla tavalla, voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä. Erottamisen suorittaa yhdistyksen hallitus yksimielisellä päätöksellä. Erottamispäätöksestä on aina suoritettava suljettu lippuäänestys. Ja äänestyksen tulos on merkittävä kokouksen pöytäkirjaan.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, 3-9 muuta varsinaista jäsentä ja 0-2 varajäsentä.

Hallitukseen voidaan valita vain Turun yliopiston biotekniikan diplomi-insinööri-koulutusohjelman pääaineopiskelija, yhdistyksen kokouksen erityispäätöksellä kuitenkin myös muu jäsen.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja kukin yksin. Hallitus voi myöntää henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden valitsemalleen hallituksen jäsenelle.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään kunkin vuoden maaliskuun 15. päivään mennessä ja syyskokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksessa puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenten sähköpostilistalla.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
 6. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Ohjesäännöt

Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä hallituksen toiminnasta ja tehtävistä sekä muista yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeistä asioista.

Ohjesääntöihin ei saa ottaa näiden sääntöjen tai Suomen lakien tai asetusten kanssa ristiriidassa olevia määräyksiä. Ohjesäännöistä päättää yhdistyksen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määrittelemällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.