Toimintasuunnitelma 2020

Nucleus ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2020

1. Yleistä

Nucleus ry on biotekniikan ja elintarvikekehityksen diplomi-insinööriopiskelijoiden kilta. Sen tehtävänä on toimia yhdyssiteenä opiskelijoiden välillä ja valvoa jäsenistönsä etuja opiskeluun liittyvissä asioissa. Kilta edistää jäsenistönsä tutustumista työelämään ja akateemiseen työskentelyyn. Tehtävänsä täyttämiseksi Nucleus järjestää jäsenilleen monipuolista opintoja ja verkostoitumista tukevaa toimintaa. Hallituksen ja toimihenkilöiden tehtävät on määritelty toimihenkilöohjesäännössä ja hallitus kokoontuu opiskeluaikana noin kahden viikon välein.

2. Suhdetoiminta

Nucleus on Turun yliopiston ylioppilaskunnan järjestö.

Nucleus pitää säännöllisesti yhteyttä Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan ainejärjestöihin. Tiedekuntatasolla yhteistyötä tukee Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö Hybridi Turku ry. Nucleus on Hybridi Turku ry:n jäsenjärjestö ja killalla on vuosittain valittava hallitusehdokas Hybridin hallitukseen.

Turun korkeakoulujen bioalan opiskelijajärjestöjen (Elba ry, In Vitro Aboensis IVA ry, Synapsi ry, Turun Yliopiston Kemistit TYK ry) kanssa yhteistyötä tehdään yhteisten tapahtumien kautta.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin teekkarikiltojen yhteistä toimintaa koordinoidaan

Teekkarikomissioyhdistys ry:n välityksellä. Nucleuksella on vuosittain valittavat kaksi edustajaa Teekkarikomission hallituksessa. Lisäksi joka neljäs vuosi Nucleukselta valitaan puheenjohtajaehdokas Teekkarikomission hallitukseen. Teekkariperinteitä ylläpidetään ja kehitetään yhdessä Digit ry:n kanssa. Syksyllä 2020 Turun yliopistossa alkaa kaksi uutta tekniikan koulutusohjelmaa; kone- ja materiaalitekniikka. Yhteistyö uusien teekkarien kanssa aloitetaan vuonna 2020. Lisää tästä kohdassa 9.1.

Nucleuksella on yhteistoimintaa myös muiden kotimaisten saman alan opiskelijoiden kanssa, muun muassa Suomen bioteekkareiden yhteisen RekomBIOnaatio-tapahtuman muodossa. RekomBIOnaatio järjestetään Turussa vuonna 2020. Nucleus tekee tiivistä yhteistyötä sisarjärjestöjensä Olton, Inkubion ja Bionerin kanssa, joiden hallituksia Nucleuksen hallitus tapaa mahdollisuuksien mukaan alkuvuodesta.

Tekniikan akateemiset TEK on Nucleuksen merkittävä kumppani, joka tukee killan jäseniä työelämän haasteissa ja avustaa tapahtumien järjestämisessä. Nucleus kehittää yritysyhteistyötään paikallisten yritysten kanssa. DI-koulutus Turussa tunnistetaan myös yritysten tasolla arvokkaana osaamisena ja diplomitöistä maksettavia palkkioita tulee edistää. Lisää yritysyhteistyöstä kohdassa 9.2.

3. Edunvalvonta ja opintoasiat

Nucleuksen tehtävänä on valvoa opiskelijoiden etuja ja oikeuksia. Kilta osallistuu uusien opiskelijoiden ohjaukseen tuutortoiminnalla. Nucleus pyrkii luomaan selkeän kuvan opiskelijoille biokemian laitoksesta sekä Turun yliopistosta. Pääasiallisina vastuuhenkilöinä opintoasioissa toimivat koulutuspoliittiset vastaavat, jotka pitävät tiivistä yhteyttä Turun yliopiston ja tarvittaessa muiden korkeakoulujen henkilökuntaan sekä opiskelijaedustajiin yliopiston eri hallintoelimissä. Nucleus osallistuu aktiivisesti biotekniikan ja elintarvikekehityksen koulutuksen opetussuunnitelmatyöhön. Nucleus seuraa uuden Medisiinan tilasuunnittelua vähintään siltä osin, että opiskelijoille varmistetaan uuden Medisiinan läheisyydestä toimivat järjestötilat.

Nucleus järjestää palautekyselyn ja -tilaisuuden (yksin tai yhdessä opetushenkilökunnan kanssa), joissa opiskelijat saavat antaa parannusehdotuksia opintoasioista. Hallituslaiset ja toimihenkilöt osallistuvat aktiivisesti TYY:n tarjoamiin koulutuksiin.

Nucleus järjestää tarvittaessa demokerhon, jossa opiskelijat voivat keskenään ratkaista eri kurssien harjoitustehtäviä. Kilta huolehtii tiedotuksesta ja muista järjestelyistä demokerhoa varten.

4. Vapaa-ajan toiminta

Vapaa-ajan toiminta on keskeisellä sijalla Nucleuksen toiminnassa. Killan järjestämissä tapahtumissa jäsenillä on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja killan toimintaan. Illanviettoja ja muita vapaa-ajan aktiviteetteja pyritään järjestämään runsaasti resurssit huomioon ottaen. Nucleus voi järjestää esimerkiksi urheilu- ja kulttuuritapahtumia, sitsejä, bileitä, excursioita yksin tai yhdessä muiden järjestöjen kanssa.

Nucleuksella on kiltahuone Arcanumin kerroksessa –1 kevääseen 2021 asti. Kiltahuone on jäsenistön vapaassa käytössä. Lisäksi Nucleuksella on yhteinen kerhotila (Nukkuma) Q-talon alakerrassa Asteriski ry:n ja Digit ry:n kanssa. Tilaan on kulkuoikeus osalla hallituksen jäsenistä. Jäsenistöllä on lisäksi oikeus vuokrata Nukkumaa omaan käyttöönsä maksutta. Jäsenistöstä valitaan kiltahuonevastaava, joka huolehtii, että jäsenistö pitää kiltahuoneen kunnossa.

Nucleuksen alaisuudessa toimii esimerkiksi seuraavia harrastekerhoja jäsenistön kiinnostuksen mukaan:

Lautapelikerho tarjoaa illoissaan haastavampia ja yksinkertaisempia pelejä osallistujien innostuksen mukaan. Lautapelikerho on yhteinen Asteriski ry:n, Digit ry:n sekä Turun Yliopiston Kemistit – TYK ry:n kanssa.

Käsityökerho kokoontuu kiltahuoneella erilaisten käsitöiden, kuten haalarimerkkien ompelun merkeissä.

Panokerho vastaa vappuaaton simatuksesta sekä jäsenistön olutkulttuurin kehittämisestä.

Tapahtumia 2020
Kevät:
Kemian kesätyöpäivät
Biosfääri
Hallituksenvaihtositsit
100 päivää wappuun -bileet
Kostajaiset
Kevätkokous
Vuosijuhlat
Wapunaloitusbileet
Wapun tapahtumat
Kesätapaaminen

Syksy:
Fuksitapahtumat:
     Varaslähtö
     Orientaatioviikko
     Fuksibileet
     Luento teekkariudesta/ hallitusesittely
     Kastajaiset
Fuksisitsit
Haalarisauna
30.9. PikkuWappu
Nucleuksen toimintapalauteen käsittelytilaisuus
Hallitushakuinfo
Syyskokous
Pikkujoulut

4.1. RekomBIOnaatio

Nucleus on järjestysvastuussa vuoden 2020 RekomBIOnaatiosta. RekomBIOnaatio järjestetään Turussa loka-marraskuussa. Syyskokouksessa valittu RekomBIOnaatio-toimikunnan puheenjohtaja on vastuussa RekomBIOnaatio-toimikunnan perustamisesta ja tapahtuman järjestelyistä.

5. Viestintä

Bioteek-postituslista (bioteek@lists.utu.fi) on tärkein kanava killan sisäisessä tiedotuksessa, jolla hallitus tiedottaa hyvissä ajoin tulevista tapahtumista sekä ajankohtaisista, jäseniä koskevista asioista. Alumneille viestitään alumnilistan (nucleusalumnit@utu.fi) ja fukseille fuksilistan (nucleusfuksit@utu.fi) välityksellä. Nucleuksen hallituksen tavoittaa sähköpostiosoitteesta (nucleus@utu.fi). Nucleus ottaa jatkossa myös kansainväliset opiskelijat paremmin huomioon lisäämällä englanninkielistä viestintää.

Sähköpostilistojen lisäksi Nucleus viestii jäsenistölleen sosiaalisen median kanaviensa kautta (Whatsapp, Instagram, Facebook) sekä yhdistyksen verkkosivustolla. Verkkosivustolta löytyy tapahtumakalenteri ja siellä esitellään kattavasti killan toimintaa. Verkkosivustolle lisätään myös hallituksen kokousten hyväksytyt pöytäkirjat.

Nucleus valitsee jäsenistöstään wappulehden päätoimittajan, joka vastaa yhdessä Digit ry:n valitseman päätoimittajan kanssa wappulehti Pilde&Napanderin toteutuksesta.

6. Teekkarius

Nucleus on teekkarikilta, jonka pyrkimys on edistää turkulaista teekkarikulttuuria ja sen näkyvyyttä paikallisesti sekä valtakunnallisesti.

Fukseille järjestetään lukuvuoden alussa luento teekkariudesta. Jokainen tekniikan kandidaatiksi tai diplomi-insinööriksi opiskeleva Nucleuksen jäsen on oikeutettu hankkimaan teekkarilakin, mikäli hän on hyväksytysti täyttänyt erillisen lakkiohjesäännön määrittelemät ehdot.

Nucleus valitsee edustajat Teekkarikomissioon, joka toimii Turun teekkarikiltojen yhteysjärjestönä. Edustajat ovat velvollisia tiedottamaan hallitukselle komissiossa tehdyistä päätöksistä.

7. Näkyvyys

Fuksit keräävät fuksivastaavan johdolla haalarimainoksia heti syksyn alussa ja tilaavat haalarit. Haalarit luovutetaan erillisessä haalarisaunassa. Killan näkyvyyttä pyritään ylläpitämään osallistumalla muiden ainejärjestöjen vuosijuhliin sekä erilaisiin urheilutapahtumiin, kuten polkuauto GP:hen ja MM-kyykkään. Nucleus osallistuu myös Turun yliopiston ylioppilaskunnan lippukulkueisiin vappuna, Porthanin päivänä ja itsenäisyyspäivänä.

8. Jatkuvuus

Hallituksenvaihtoa ja toiminnan jatkuvuutta tuetaan uusien ja vanhojen toimijoiden yhteistyöllä. Jatkuvuuden varmistamiseksi vanhat toimijat kouluttavat tehtävänsä ja kirjoittavat testamentin uuden hallituksen seuraajalleen. Lisäksi järjestetään hallituksenvaihtositsit, jossa uudet hallituslaiset pääsevät tutustumaan rennoissa merkeissä vanhoihin hallitustoimijoihin.

Kilta järjestää kaikille tuutoreille koulutuksen ennen orientaatioviikkoa, jossa käsitellään teekkariutta ja killan toimintatapoja. Tämä voidaan toteuttaa yksin tai yhdessä jonkin toisen järjestön kanssa.

Killan sähköiseen kalenteriin päivitetään killan järjestämät tapahtumat ja hallituksen Dropbox-kansioon lisätään sähköinen materiaali, jota hallituksen jäsenille kertyy. Hallituksella on lisäksi dropboxissa hallituskansiot, joita jokainen toimija on velvollinen päivittämään.

9. Projektit

9.1. Tekniikan koulutuksen laajentuminen

Syksyllä 2020 Turun yliopistossa aloittaa ennätysmäärä yli 200 tekniikan opiskelijaa. Uusiin materiaali- ja konetekniikan koulutuksiin opiskelijoita otetaan sisään yhteensä 100 opiskelijaa, ja nykyisten koulutusten sisäänotto kasvaa. Biotekniikan koulutuksen uusien opiskelijoiden määrä tuplaantuu, kun DIA-yhteisvalinnassa otetaan sisään 30 opiskelijaa nykyiseen 15:een opiskelijaan verrattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että Nucleuksen pitää kiinnittää erityishuomiota tuutorointiin ja uusien koulutusohjelmien opiskelijoiden integroimiseen osaksi Turkulaista teekkariyhteisöä.

9.2. Yritysyhteistyö

Vuonna 2020 Nucleuksen tulee kehittää ja laajentaa yritysyhteistyötoimintaa. Yritysyhteistyön tulisi koostua tasavertaisesti sekä yrityksiltä saadusta rahallisesta tuesta että yritysvierailuista, yritysiltamista ja muusta yritysyhteistyötoiminnasta, joissa opiskelijat pääsevät suoraan kontaktiin yrityksen edustajien kanssa. Lisäksi yritysyhteistyö voi koostua myös yrityksiltä saatavista tuotteista erilaisissa tapahtumissa. Yritysyhteistyövastaavan tueksi valitaan toimihenkilö tai toimikunta, jotta yritysyhteistyötä saadaan konkreettisesti vietyä eteenpäin.

9.3. Alumnitoiminta

Nucleuksen alumnitoiminta tulee käynnistää uudestaan vuonna 2020. On tärkeää, että alumnit ja nykyiset opiskelijat pääsevät jakamaan ajatuksia työelämästä ja biotekniikan opinnoista. Tutustumalla alumneihin opiskelijat saavat enemmän näkemyksiä tulevaisuuden työtehtävistä, pääsevät verkostoitumaan, josta voi olla hyötyä töitä haettaessa, ja saavat vertaistukea opintoihin. Alumnitoimintaa voi myös hyödyntää yritysyhteistyössä. Esimerkkejä alumnitoiminnasta ovat iltapäiväoluset ja urailtamat.

9.4. Kierrätys kiltahuoneella

Vuoden 2020 tavoitteena on, että kiltahuoneella kierrätettäisiin enemmän. Kiltahuoneelle tulisi hankkia kierrätysastioita eri jätelajeille. Tähän voi kysyä mahdollisuuksien mukaan resursseja esimerkiksi yliopistolta.

9.5. Hyväntekeväisyystoiminta

Nucleus järjestää vuonna 2020 hyväntekeväisyystoimintaa, esimerkiksi verenluovutustempauksen.

9.6. Aktiivisten toimijoiden palkitseminen

Nucleuksen tulee palkita aktiivisia toimijoita paremmin. Hallituksessa ja toimikunnissa toimiville tulee järjestää kiitosiltoja ja aktiivisia toimijoita voi palkita esimerkiksi haalarimerkein.