Toimintasuunnitelma 2023

Nucleus ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2023

  

 1. Yleistä

  

Nucleus ry on biotekniikan diplomi-insinööriopiskelijoiden kilta. Sen  tehtävänä on toimia yhdyssiteenä opiskelijoiden välillä ja valvoa jäsenistönsä etuja opiskeluun  liittyvissä asioissa. Kilta edistää jäsenistönsä tutustumista työelämään ja akateemiseen  työskentelyyn. Tehtävänsä täyttämiseksi Nucleus järjestää jäsenilleen monipuolista opintoja ja  verkostoitumista tukevaa toimintaa. Hallituksen ja toimihenkilöiden tehtävät on määritelty  toimihenkilöohjesäännössä, ja hallitus kokoontuu opiskeluaikana noin kahden viikon välein.

  

 1. Suhdetoiminta

  

Nucleus ry on Turun yliopiston ylioppilaskunnan järjestö.  

  

Nucleus pitää säännöllisesti yhteyttä Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ainejärjestöihin. Tiedekuntatasolla yhteistyötä tukee Turun  yliopiston teknillisen tiedekunnan opiskelijayhdistysten etu- ja yhteistyöjärjestö Technica ry sekä  Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan etu- ja yhteistyöjärjestö Hybridi  Turku ry. Turun korkeakoulujen bioalan opiskelijajärjestöjen (Elba ry, In Vitro Aboensis IVA ry,  Synapsi ry, Turun Yliopiston Kemistit TYK ry) kanssa yhteistyötä tehdään yhteisten tapahtumien  kautta.  

  

Turun yliopiston ja Åbo Akademin teekkarikiltojen yhteistä toimintaa koordinoidaan  Teekkarikomissioyhdistys ry:n välityksellä. Kilta valitsee vuosittain kaksi ehdokasta  Teekkarikomission hallitukseen. Näistä toinen tai molemmat voivat olla  puheenjohtajaehdokkaita. Edustajat ovat velvollisia tiedottamaan hallitukselle komissiossa  tehdyistä päätöksistä.  

Teekkariperinteitä ylläpidetään ja kehitetään yhdessä Digit ry:n, Adamas ry:n, Machina ry:n sekä Asklepio ry:n  kanssa. Yhteistyötä uusien teekkarien kanssa kehitetään aktiivisesti.

 

Nucleuksella on yhteistoimintaa myös muiden kotimaisten saman alan opiskelijoiden kanssa,  muun muassa Suomen bioteekkareiden yhteisen RekomBIOnaatio -tapahtuman muodossa.  Nucleus tekee tiivistä yhteistyötä sisarjärjestöjensä Bioner ry:n, Inkubio ry:n ja Olto ry:n kanssa.

  

Tekniikan akateemiset TEK on Nucleuksen merkittävä kumppani, joka tukee killan jäseniä  työelämän haasteissa ja avustaa tapahtumien järjestämisessä. Nucleus kehittää  yritysyhteistyötään paikallisten yritysten kanssa. DI-koulutus Turussa tunnistetaan myös yritysten  tasolla arvokkaana osaamisena ja diplomitöistä maksettavia palkkioita tulee edistää. Lisää  yritysyhteistyöstä kohdassa 9.2.  

 1. Edunvalvonta ja opintoasiat

 

Nucleuksen tehtävänä on valvoa opiskelijoiden etuja ja oikeuksia. Kilta osallistuu uusien  opiskelijoiden ohjaukseen tuutortoiminnalla. Nucleus pyrkii luomaan uusille opiskelijoille selkeän  kuvan bioteknologian laitoksesta sekä Turun yliopistosta. Hallituslaiset ja toimihenkilöt  osallistuvat aktiivisesti TYY:n tarjoamiin koulutuksiin.

Pääasiallisina vastuuhenkilöinä opintoasioissa toimivat koulutuspoliittiset vastaavat, jotka pitävät  tiivistä yhteyttä Turun yliopiston ja tarvittaessa muiden korkeakoulujen henkilökuntaan sekä  opiskelijaedustajiin yliopiston eri hallintoelimissä. Nucleus osallistuu aktiivisesti biotekniikan  koulutuksen opetussuunnitelmatyöhön.

Nucleus järjestää palautekyselyn ja -tilaisuuden yksin tai yhdessä opetushenkilökunnan kanssa,  joissa opiskelijat saavat antaa parannusehdotuksia opintoasioista. Nucleus ylläpitää ja päivittää  tenttiarkistoa yhdessä TYK ry:n kanssa.

 1. Vapaa-ajan toiminta

  

Vapaa-ajan toiminta on tärkeä osa Nucleuksen toimintaa. Killan järjestämissä tapahtumissa  jäsenillä on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja killan toimintaan. Illanviettoja ja muita vapaa-ajan  aktiviteetteja pyritään järjestämään runsaasti. Nucleus voi järjestää esimerkiksi urheilu- ja  kulttuuritapahtumia, etätapahtumia, sitsejä, bileitä sekä excursioita yksin tai yhdessä muiden  järjestöjen kanssa.  

Nucleuksella on käytössä kiltahuonetila Agoran K-kerroksessa. Kiltahuone on jäsenistön vapaassa käytössä. Kiltahuoneella on nollatoleranssi kaikenlaiselle  kiusaamiselle, häirinnälle, toisten loukkaamiselle sekä muullekin toisten eriarvoiselle kohtelulle. Nucleuksella on myös TLKS:n ja Adaptus ry:n kanssa jaettu tila Medisiina A:ssa. Jäsenille tila on vapaassa käytössä. Lisäksi Nucleuksella on yhteinen kerhotila (Nukkuma) Q-talon alakerrassa Asteriski ry:n ja Digit  ry:n kanssa. Tilaan on kulkuoikeus osalla hallituksen jäsenistä. Jäsenistöllä on lisäksi oikeus

vuokrata Nukkumaa omaan käyttöönsä maksutta. Jäsenistöstä valitaan kiltahuonevastaava, joka  huolehtii, että jäsenistö pitää kiltahuoneen kunnossa.  

Nucleuksen alaisuudessa toimii esimerkiksi seuraavia harrastekerhoja jäsenistön kiinnostuksen  mukaan:  

  

 • Lautapelikerho tarjoaa illoissaan haastavampia tai yksinkertaisempia pelejä osallistujien innostuksen mukaan.

 

 • Käsityökerho kokoontuu erilaisten käsitöiden, kuten haalarimerkkien ompelun merkeissä.

  

 • Panokerho vastaa vappuaaton simatuksesta sekä jäsenistön olutkulttuurin kehittämisestä.
 • Kokkikerho kokoontuu leivonnan ja ruoanlaiton merkeissä.

Mahdollisia tapahtumia vuodelle 2023. Tummennetut tapahtumat tulee järjestää.  Nugettikahvit
Kopokahvit TYK ry:n kanssa

Kevät:  

Excursio

Biosfääri

Hallituksenvaihtositsit  

100 päivää wappuun -bileet  

Kostajaiset  

Kevätkokous  

Vuosijuhlat  

Wapunaloitusbileet  

Wapun tapahtumat

Kesätapaaminen  

Urheilutapahtuma

  

Syksy:

Fuksitapahtumat:  

Varaslähtö  

Orientaatioviikko

Fuksibileet  

Luento teekkariudesta / hallitusesittely  

Tapahtuma TYK ry:n kanssa

Fuksisitsit  

Haalarisauna  

30.9. PikkuWappu  

Urheilutapahtuma

Palautekyselyn käsittelytilaisuus  

Hallitushakuinfo

Syyskokous

Pikkujoulut

 1. Viestintä

Bioteek-postituslista (bioteek@lists.utu.fi) on tärkein virallinen kanava killan sisäisessä  tiedotuksessa. Sähköpostilistalla hallitus tiedottaa hyvissä ajoin tulevista tapahtumista sekä  ajankohtaisista, jäseniä koskevista asioista. Alumneille viestitään alumnilistan  (nucleusalumnit@utu.fi) ja fukseille fuksilistan (nucleusfuksit@utu.fi) välityksellä. Nucleuksen  hallituksen tavoittaa sähköpostiosoitteesta (nucleus@utu.fi). Nucleus ottaa kansainväliset opiskelijat huomioon lisäämällä englanninkielistä viestintää ja kehittämällä nykyisiä KV-viestikanavia.  

  

Sähköpostilistojen lisäksi Nucleus viestii jäsenistölleen sosiaalisen median kanaviensa kautta  (Whatsapp, Instagram, Facebook, Discord) sekä yhdistyksen verkkosivustolla. Verkkosivustolta löytyy tapahtumakalenteri ja  siellä esitellään kattavasti killan toimintaa. Verkkosivustolle lisätään myös hallituksen kokousten  hyväksytyt pöytäkirjat. Verkkosivustolle luodaan omat sivut yritysyhteistyölle ja  alumnitoiminnalle.

 

 1. Teekkarius

Nucleus on teekkarikilta, jonka pyrkimys on edistää turkulaista teekkarikulttuuria ja sen  näkyvyyttä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.  

  

Fukseille järjestetään lukuvuoden alussa luento teekkariudesta. Jokainen tekniikan kandidaatiksi  tai diplomi-insinööriksi opiskeleva Nucleuksen jäsen on oikeutettu hankkimaan teekkarilakin,  mikäli hän on hyväksytysti täyttänyt erillisen lakkiohjesäännön määrittelemät ehdot.  

  

 1. Näkyvyys

Fuksit keräävät fuksivastaavan johdolla haalarimainoksia heti syksyn alussa ja tilaavat haalarit.  Haalarit luovutetaan erillisessä haalarisaunassa. Killan näkyvyyttä ylläpidetään osallistumalla  muiden ainejärjestöjen vuosijuhlille, sekä erilaisiin urheilutapahtumiin, kuten polkuauto GP:hen  ja MM-kyykkään. Nucleus pyrkii osallistumaan Turun yliopiston ylioppilaskunnan lippukulkueisiin  vappuaattona, Porthanin päivänä ja itsenäisyyspäivänä. Nucleus lisää killan näkyvyyttä myös  aktiivisuudella sosiaalisen median kanavissa.

  

 1. Jatkuvuus

Hallituksenvaihtoa ja toiminnan jatkuvuutta tuetaan uusien ja vanhojen toimijoiden yhteistyöllä.  Jatkuvuuden varmistamiseksi vanhat toimijat kirjoittavat testamentin ja kouluttavat seuraajansa  tehtävään. Lisäksi järjestetään hallituksenvaihtositsit, joilla uudet hallituslaiset pääsevät  tutustumaan rennoissa merkeissä vanhoihin hallitustoimijoihin.  

Ennen orientaatioviikkoa järjestetään tuutoreille koulutus, jossa käsitellään teekkariutta ja killan  toimintatapoja. Tämä voidaan toteuttaa yksin tai yhdessä jonkin toisen järjestön kanssa.    

Killan sähköiseen kalenteriin päivitetään killan järjestämät tapahtumat ja hallituksen Dropbox kansioon lisätään sähköinen materiaali, jota hallituksen jäsenille tai muille toimijoille kertyy. Hallituksella on lisäksi  Dropboxissa hallituskansiot, joita jokainen toimija on velvollinen päivittämään. Hallitus voi vaihtaa Dropboxin Google Driveen, jos kokee sen toimivammaksi.

 1. Projektit

9.1 Tekniikan laajennus

Teknillisen  koulutuksen sisäänottomäärä kasvaa, jolloin myös tuutorointi ja sen kehittäminen vaativat  huomiota. Vuonna 2022 Turun Yliopistolla alkoi lääketieteellisen tekniikan ja terveysteknologian koulutusohjelma, ja vuonna 2023 Turun Yliopistolla alkaa automaatiotekniikan koulutusohjelma. Nucleuksen tulee olla vaalimassa teekkariarvoja ja olla valmiina auttamaan uusia kiltoja. Tiedekunnassa opiskelijoiden edunvalvontaan kiinnitetään  erityistä huomiota. Nucleuksella on edustaja Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan  opiskelijayhdistysten etu- ja yhteistyöjärjestö Technicassa.

9.2 Yritysyhteistyö

Vuonna 2023 Nucleuksen tulee kehittää ja laajentaa yritysyhteistyötoimintaa. Yritysyhteistyön  tulisi koostua tasavertaisesti sekä yrityksiltä saadusta rahallisesta tuesta että yritysvierailuista,  yritysiltamista ja muusta yritysyhteistyötoiminnasta, joissa opiskelijat pääsevät suoraan  kontaktiin yrityksen edustajien kanssa. Lisäksi yritysyhteistyö voi koostua myös yrityksiltä  saatavista tuotteista erilaisissa tapahtumissa. Yritysyhteistyövastaavan tueksi valitaan  toimihenkilö tai toimikunta, jotta yritysyhteistyötä saadaan konkreettisesti vietyä eteenpäin.  

9.3 15-vuotisvuosijuhla

Nucleus täyttää 15 vuotta vuonna 2023. Vuosijuhlatoimikunta aloitti toimintansa jo vuoden 2022 aikana ja suunnitelmat ovat edenneet hyvin. Vuosijuhlatoimikunnan ja hallituksen tulee varmistaa, että Nucleus saa hienon ja arvokkaan juhlan.

9.4 Kiltahuoneen kehittäminen

Kiltahuone Agoran kellarikerroksessa vaatii kehittämistä. Kiltahuoneen tulee olla helposti  lähestyttävä ja mahdollistaa jäsenistön vapaa-ajanvietto ja opiskelu. Kiltahuoneen sisustus vaatii suunnittelua ja siihen on varattu resursseja.

9.5 Medisiina A:n tilan kehittäminen

Medisiina A:lla oleva tila tarvitsee kehittämistä, ja hallituksen tulee keksiä tilalle lisää käyttöä. Paikkaa pitää mainostaa ja yhdessä TLKS:n ja Adaptuksen edustajien kanssa pitää paikalle saada pelisäännöt. Tilalle pidetään nimikilpailu ja nimenjulkistustilaisuus.

9.6 Hyväntekeväisyystoiminta

Nucleus jatkaa vuonna 2020 käynnistettyä hyväntekeväisyystoimintaa järjestämällä esimerkiksi  verenluovutustempauksen (Turun teekkarit -veriryhmä) tai Roosa Nauha -keräyksen.

9.7 Yhdenvertaisuusohjesäännön luominen

Nucleus tekee yhdenvertaisuusohjesäännön, jolla luodaan selkeät pelisäännöt yhdenvertaisuuden saralla ja annetaan hallitukselle työkaluja ongelmatilanteissa. Mallia otetaan Digitiltä ja Teekkarikomissiolta.  

 

9.8 Hallituksen ja toimikuntien yhteisen Discord-palvelimen kehittäminen

Kannustetaan toimikuntia siirtämään työkommunikaatiokanavansa Discordiin. Muokataan nykyisen palvelimen rakennetta suotuisammaksi, muun muassa luomalla toimihenkilöille omat eritellyt roolit ja yksityiset kanavat. Parannetaan hallituksen ja toimikuntien välistä kommunikaatiota ja tehdään hallituksen päätöksenteosta läpinäkyvämpää, esimerkiksi jakamalla esityslistat ja pöytäkirjat myös toimikunnille.

 

9.9 Urho Matti 4.0

Turun yliopiston teekkareiden yhteinen laulukirja Urho Matti 3.0 uudistetaan nykyiseen kulttuuriin sopivammaksi. Tätä varten on perustettu toimikunta, joka toteuttaa uudistuksen. Nucleuksen tulee tukea tätä prosessia muun muassa taloudellisesti ja varmistaa toiminnan jatkuvuus.