Toimintasuunnitelma 2018

Nucleus ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018

1. Yleistä

Nucleus ry on biotekniikan ja elintarvikekehityksen diplomi-insinööriopiskelijoiden kilta. Sen tehtävänä on toimia yhdyssiteenä opiskelijoiden välillä ja valvoa jäsenistönsä etuja opiskeluun liittyvissä asioissa. Kilta edistää jäsenistönsä tutustumista työelämään ja akateemiseen työskentelyyn. Tehtävänsä täyttämiseksi Nucleus järjestää jäsenilleen monipuolista opintoja ja verkostoitumista tukevaa toimintaa. Hallituksen ja toimihenkilöiden tehtävät on määritelty toimihenkilöohjesäännössä ja hallitus kokoontuu opiskeluaikana noin kahden viikon välein.

2. Suhdetoiminta

Nucleus on Turun yliopiston ylioppilaskunnan järjestö.

Nucleus pitää säännöllisesti yhteyttä Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ainejärjestöihin. Tiedekuntatasolla yhteistyötä tukee Turun yliopiston matemaattisluonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö Hybridi ry. Nucleus on Hybridi ry:n jäsenjärjestö ja killalla on vuosittain valittava edustaja Hybridin hallituksessa. Turun korkeakoulujen bioalan opiskelijajärjestöjen (Elba ry, In Vitro Aboensis IVA ry, Synapsi ry, Turun Yliopiston Kemistit TYK ry) kanssa yhteistyötä tehdään yhteisten tapahtumien kautta.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin teekkarikiltojen yhteistä toimintaa koordinoidaan Teekkarikomissioyhdistys ry:n välityksellä. Nucleuksella on vuosittain valittavat kaksi edustajaa Teekkarikomission hallituksessa. Lisäksi joka neljäs vuosi Nucleukselta valitaan puheenjohtajaehdokas Teekkarikomission hallitukseen. Teekkariperinteitä ylläpidetään ja kehitetään yhdessä Digit ry:n kanssa.  

Nucleuksella on yhteistoimintaa myös muiden kotimaisten saman alan opiskelijoiden kanssa, muun muassa Suomen bioteekkareiden yhteisen RekomBIOnaatio-tapahtuman muodossa. Nucleus tekee tiivistä yhteistyötä sisarjärjestöjensä Olton, Inkubion ja Bionerin kanssa, ja hallitukset tapaavat alkuvuodesta.

Tekniikan Akateemisten Liitto (TEK) on Nucleuksen merkittävä kumppani, joka tukee killan jäseniä työelämän haasteissa ja avustaa tapahtumien järjestämisessä. Nucleus kehittää yritysyhteistyötään paikallisten yritysten kanssa. DI-koulutus Turussa tunnistetaan myös yritysten tasolla arvokkaana osaamisena ja diplomitöistä maksettavia palkkioita tulee edistää.

3. Edunvalvonta ja opintoasiat

Nucleuksen tehtävänä on valvoa opiskelijoiden etuja ja oikeuksia. Kilta osallistuu uusien opiskelijoiden ohjaukseen sekä opinto-ohjauksen kehittämiseen. Nucleus pyrkii luomaan selkeän kuvan opiskelijoille biokemian laitoksesta sekä Turun yliopistosta. Pääasiallisina vastuuhenkilöinä opintoasioissa toimivat koulutuspoliittiset vastaavat, jotka pitävät tiivistä yhteyttä Turun yliopiston ja tarvittaessa muiden korkeakoulujen henkilökuntaan sekä opiskelijaedustajiin yliopiston eri hallintoelimissä. Nucleus osallistuu aktiivisesti opetussuunnitelmatyöhön biotekniikan koulutuksen kehittämistyöryhmässä, jossa Nucleuksella on kaksi opiskelijaedustajaa ja näille varaedustajat, sekä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan perustutkintokoulutuksen kehittämistyöryhmässä, jossa Nucleuksella on yksi opiskelijaedustaja. Opiskelijaedustuspaikka pyritään vakiinnuttamaan tulevan vuoden aikana. Nucleus seuraa uuden Medisiinan tilasuunnittelua vähintään siltä osin, että opiskelijoille varmistetaan uuden Medisiinan läheisyydestä toimivat järjestötilat.

Nucleus järjestää palautekyselyn ja -tilaisuuden (yksin tai yhdessä opetushenkilökunnan kanssa), joissa opiskelijat saavat antaa parannusehdotuksia opintoasioista. Hallituslaiset ja toimihenkilöt osallistuvat aktiivisesti TYY:n tarjoamiin koulutuksiin.

Nucleus järjestää tarvittaessa demokerhon, jossa opiskelijat voivat keskenään ratkaista eri kurssien harjoitustehtäviä. Kilta huolehtii tiedotuksesta ja muista järjestelyistä demokerhoa varten.

Nucleus toteuttaa työelämäkurssin tai yritysyhteistyöprojektin vuonna 2018.

4. Vapaa-ajan toiminta

Vapaa-ajan toiminta on keskeisellä sijalla Nucleuksen toiminnassa. Killan järjestämissä tapahtumissa jäsenillä on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja killan toimintaan. Illanviettoja ja muita vapaa-ajan aktiviteetteja pyritään järjestämään runsaasti resurssit huomioon ottaen.

Nucleuksella on toistaiseksi kiltahuone Arcanumin kerroksessa -1. Kiltahuone on jäsenistön käytössä. Lisäksi Nucleuksella on yhteinen kerhotila (Nukkuma) Q-talon alakerrassa Asteriski ry:n ja Digit ry:n kanssa. Tilaan on kulkuoikeus osalla hallituksen jäsenistä. Jäsenistöstä valitaan kiltahuonevastaava, joka huolehtii, että jäsenistö pitää kiltahuoneen kunnossa. Nucleus kuuluu Reilu –korkeakouluhankkeeseen, minkä myötä kiltahuoneella tarjotaan reilunkaupan kahvia ja teetä.

Nucleuksen alaisuudessa toimii seuraavia harrastekerhoja:

  • Lautapelikerho tarjoaa illoissaan haastavampia ja yksinkertaisempia pelejä osallistujien innostuksen mukaan. Lautapelikerho on yhteinen Asteriski ry:n, Digit ry:n sekä Turun Yliopiston Kemistit – TYK ry:n kanssa.
  • Käsityökerho kokoontuu kiltahuoneella erilaisten käsitöiden, kuten haalarimerkkien ompelun merkeissä.
  • Panokerho vastaa vappuaaton simatuksesta sekä jäsenistön olutkulttuurin kehittämisestä.

Tapahtumia 2018
Kevät:
Tammikuu
Kemian kesätyöpäivät
100 päivää wappuun -bileet
Hallituksenvaihtositsit

 Helmikuu
Kostajaiset

Maaliskuu
Kevätkokous
Vuosijuhlat

 Huhtikuu
Wapunaloitusbileet
Wapun tapahtumat 19.4. alkaen

Toukokuu
Vuoden lopetus – kokoontuminen piknikin merkeissä

Kesä-heinäkuu
Piknikkejä ja muuta mukavaa

Syksy:

Fuksitapahtumat:
Varaslähtö
Tutustumisilta
Baarikierros
Fuksibileet
Luento teekkariudesta/ hallitusesittely
Nucleus-esittely
Kastajaiset
Fuksikyykkä
Fuksisitsit

Muita tapahtumia:
30.9. PikkuWappu
Nucleuksen toimintapalauteen käsittelytilaisuus
Nucleusiltama (hallitusrekry)
Syyskokous
Haalarisauna
Pikkujoulut

Lisäksi:
Työelämäkurssi
Kotimaan/Ulkomaanpitkä/-lyhyt
Lajikokeiluja/urheilutapahtumia
Kulttuuritapahtumia
Hyvinvointiviikko
Yritysyhteistyötapahtumia
Alumnitapahtumia (iltapäiväoluset)

4.1. KotiMaanPitkä/-Lyhyt

Järjestetään KotiMaanPitkä/-Lyhyt ekskursio syksylläyksin tai yhteistyössä jonkin muun järjestön kanssa.

4.2. RekomBIOnaatio

RekomBIOnaatio järjestetään 2016 Hervannassa, jonne Nucleus lähtee suurella joukolla edustamaan.

4.3. Hyvinvointiviikko

Nucleus järjestää toukokuussa Wapun jälkeen hyvinvointiviikon. Ohjelmassa liikuntaa, rentoutumista ja yleistä hyvinvointia.

4.4. Fuksiexcu

Syksyllä järjestetään yhden päivän excursio ulkopaikkakunnalle. Luvassa ainakin yritysvierailu ja mahdollisuuksien mukaan toimintaa paikallisten kanssa.

4.5. Syyskokous

Sääntöjen määräämien kohtien lisäksi syyskokouksessa valitaan myös vuosijuhlatoimikunta suunnittelemaan ja järjestämään 2018 pidettäviä 10-v. vuosijuhlia.

5. Viestintä

Bioteek-postituslista (bioteek@lists.utu.fi) on tärkein kanava killan sisäisessä tiedotuksessa, jolla hallitus tiedottaa hyvissä ajoin tulevista tapahtumista sekä ajankohtaisista, jäseniä koskevista asioista. Sähköpostilista nucinfo (nucinfo@lists.utu.fi) toimii killan aktiivien välisenä epävirallisena tiedotuskanavana. Alumneille viestitään alumnilistan (nucleusalumnit@utu.fi) ja fukseille fuksilistan (nucleusfuksit@utu.fi) välityksellä.

Verkkosivustolta löytyy tapahtumakalenteri ja siellä esitellään kattavasti killan toimintaa.

Nucleuksen Facebook sivuilla tiedotetaan aktiivisesti yhdistyksen tapahtumista ja muista opiskelijoita koskevista asioista. Nucleuksen facebook-ryhmä mahdollistaa jäsenistön sisäisen kommunikaation.

File-lehden päätoimittaja on vastuussa File-toimikunnan mainostamisesta ja rekrytoimisesta.

Nucleuksella on Instagram-tili nimellä @nucleus_ry.

Nucleus valitsee jäsenistöstään päätoimittajan, joka vastaa yhdessä Digit ry:n valitseman päätoimittajan kanssa wappulehti Pilde&Napanderin toteutuksesta.

6. Teekkarius

Nucleus on teekkarikilta, jonka pyrkimys on edistää turkulaista teekkarikulttuuria ja sen näkyvyyttä paikallisesti esim. #turussakinonteekkareita -kampanjalla.

Fukseille järjestetään lukuvuoden alussa luento teekkariudesta. Jokainen tekniikan kandidaatiksi tai diplomi-insinööriksi opiskeleva Nucleuksen jäsen on oikeutettu hankkimaan teekkarilakin, mikäli hän on hyväksytysti täyttänyt erillisen lakkiohjesäännön määrittelemät ehdot.

Nucleus valitsee edustajat Teekkarikomissioon, joka toimii Turun teekkarikiltojen yhteysjärjestönä. Edustajat ovat velvollisia tiedottamaan hallitukselle komissiossa tehdyistä päätöksistä.

Nucleus ja Digit valmistelevat uuden teekkarilaulukirjan maaliskuuhun 2018 mennessä.

7. Näkyvyys

Fuksit keräävät fuksivastaavan johdolla mainoksia haalareihinsa heti syksyn alussa. Haalarit luovutetaan erillisessä haalarisaunassa. Killan näkyvyyttä pyritään ylläpitämään osallistumalla muiden ainejärjestöjen vuosijuhliin sekä erilaisiin urheilutapahtumiin kuten polkuauto GP:hen ja MM-kyykkään. Nucleus osallistuu myös Turun yliopiston ylioppilaskunnan lippukulkueisiin vappuna, Porthanin päivänä ja itsenäisyyspäivänä.

8. Jatkuvuus

Hallituksenvaihtoa ja toiminnan jatkuvuutta tuetaan uusien ja vanhojen toimijoiden yhteistyöllä. Jatkuvuuden varmistamiseksi järjestetään muun muassa hallituksenvaihtoiltamat, jossa vanhat toimijat kouluttavat tehtäviään uudelle hallitukselle, sekä hallituksenvaihtositsit, jossa uudet pääsevät tutustumaan rennoissa merkeissä vanhoihin hallitustoimijoihin.

Killan sähköiseen kalenteriin päivitetään jokavuotiset tapahtumat ja hallituksen Dropbox-kansioon lisätään sähköinen materiaali, jota hallituksen jäsenille kertyy. Hallituksella ja toimihenkilöillä on lisäksi dropboxissa hallituskansiot, joita jokainen toimija on velvollinen päivittämään.