Toimintasuunnitelma 2022

Nucleus ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

  

1.      Yleistä

Nucleus ry on biotekniikan ja elintarvikekehityksen diplomi-insinööriopiskelijoiden kilta. Sen tehtävänä on toimia yhdyssiteenä opiskelijoiden välillä ja valvoa jäsenistönsä etuja opiskeluun liittyvissä asioissa. Kilta edistää jäsenistönsä tutustumista työelämään ja akateemiseen työskentelyyn. Tehtävänsä täyttämiseksi Nucleus järjestää jäsenilleen monipuolista opintoja ja verkostoitumista tukevaa toimintaa. Hallituksen ja toimihenkilöiden tehtävät on määritelty toimihenkilöohjesäännössä, ja hallitus kokoontuu opiskeluaikana noin kahden viikon välein.

 

2.      Suhdetoiminta

Nucleus ry on Turun yliopiston ylioppilaskunnan järjestö.

Nucleus pitää säännöllisesti yhteyttä Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan ja matemaattis- luonnontieteellisen tiedekunnan ainejärjestöihin. Tiedekuntatasolla yhteistyötä tukee Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan opiskelijayhdistysten etu- ja yhteistyöjärjestö Technica ry sekä Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan etu- ja yhteistyöjärjestö Hybridi Turku ry. Turun korkeakoulujen bioalan opiskelijajärjestöjen (Elba ry, In Vitro Aboensis IVA ry, Synapsi ry, Turun Yliopiston Kemistit TYK ry) kanssa yhteistyötä tehdään yhteisten tapahtumien kautta.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin teekkarikiltojen yhteistä toimintaa koordinoidaan Teekkarikomissioyhdistys ry:n välityksellä. Kilta valitsee vuosittain kaksi ehdokasta Teekkarikomission hallitukseen. Näistä toinen tai molemmat voivat olla puheenjohtajaehdokkaita. Edustajat ovat velvollisia tiedottamaan hallitukselle komissiossa tehdyistä päätöksistä.

Teekkariperinteitä ylläpidetään ja kehitetään yhdessä Digit ry:n, Adamas ry:n sekä Machina ry:n kanssa. Yhteistyötä uusien teekkarien kanssa kehitetään aktiivisesti.

Nucleuksella on yhteistoimintaa myös muiden kotimaisten saman alan opiskelijoiden kanssa, muun muassa Suomen bioteekkareiden yhteisen RekomBIOnaatio -tapahtuman muodossa. Nucleus tekee tiivistä yhteistyötä sisarjärjestöjensä Bioner ry:n, Inkubio ry:n ja Olto ry:n kanssa, joiden hallituksia Nucleuksen hallitus tapaa mahdollisuuksien mukaan alkuvuodesta.

Tekniikan akateemiset TEK on Nucleuksen merkittävä kumppani, joka tukee killan jäseniä työelämän haasteissa ja avustaa tapahtumien järjestämisessä. Nucleus kehittää yritysyhteistyötään paikallisten yritysten kanssa. DI-koulutus Turussa tunnistetaan myös yritysten tasolla arvokkaana osaamisena ja diplomitöistä maksettavia palkkioita tulee edistää. Lisää yritysyhteistyöstä kohdassa 9.2.

 

3.      Edunvalvonta ja opintoasiat

Nucleuksen tehtävänä on valvoa opiskelijoiden etuja ja oikeuksia. Kilta osallistuu uusien opiskelijoiden ohjaukseen tuutortoiminnalla. Nucleus pyrkii luomaan uusille opiskelijoille selkeän kuvan bioteknologian laitoksesta sekä Turun yliopistosta. Hallituslaiset ja toimihenkilöt osallistuvat aktiivisesti TYY:n tarjoamiin koulutuksiin.

Pääasiallisina vastuuhenkilöinä opintoasioissa toimivat koulutuspoliittiset vastaavat, jotka pitävät tiivistä yhteyttä Turun yliopiston ja tarvittaessa muiden korkeakoulujen henkilökuntaan sekä opiskelijaedustajiin yliopiston eri hallintoelimissä. Nucleus osallistuu aktiivisesti biotekniikan koulutuksen opetussuunnitelmatyöhön.

Nucleus järjestää palautekyselyn ja -tilaisuuden yksin tai yhdessä opetushenkilökunnan kanssa, joissa opiskelijat saavat antaa parannusehdotuksia opintoasioista. Nucleus ylläpitää ja päivittää tenttiarkistoa.

 

4.      Vapaa-ajan toiminta

Vapaa-ajan toiminta on tärkeä osa Nucleuksen toimintaa. Killan järjestämissä tapahtumissa jäsenillä on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja killan toimintaan. Illanviettoja ja muita vapaa-ajan aktiviteetteja pyritään järjestämään runsaasti. Nucleus voi järjestää esimerkiksi urheilu- ja kulttuuritapahtumia, etätapahtumia, sitsejä, bileitä sekä excursioita yksin tai yhdessä muiden järjestöjen kanssa.

Nucleuksella on käytössä kiltahuonetila Agoran K-kerroksessa. Tätä tilaa kehitetään, ja uuden Medisiinan tilasuunnittelun seuraamista jatketaan mahdollisten järjestötilojen kannalta. Kiltahuone on jäsenistön vapaassa käytössä. Kiltahuoneella on nollatoleranssi kaikenlaiselle kiusaamiselle, häirinnälle, toisten loukkaamiselle sekä muullekin toisten eriarvoiselle kohtelulle. Lisäksi Nucleuksella on yhteinen kerhotila (Nukkuma) Q-talon alakerrassa Asteriski ry:n ja Digit ry:n kanssa. Tilaan on kulkuoikeus osalla hallituksen jäsenistä. Jäsenistöllä on lisäksi oikeus

vuokrata Nukkumaa omaan käyttöönsä maksutta. Jäsenistöstä valitaan kiltahuonevastaava, joka huolehtii, että jäsenistö pitää kiltahuoneen kunnossa.

Nucleuksen alaisuudessa toimii esimerkiksi seuraavia harrastekerhoja jäsenistön kiinnostuksen mukaan:

  • Lautapelikerho tarjoaa illoissaan haastavampia tai yksinkertaisempia pelejä osallistujien innostuksen mukaan.
  • Käsityökerho kokoontuu erilaisten käsitöiden, kuten haalarimerkkien ompelun merkeissä.
  • Panokerho vastaa vappuaaton simatuksesta sekä jäsenistön olutkulttuurin kehittämisestä.
  • Kokkikerho kokoontuu leivonnan ja ruoanlaiton merkeissä.

Mahdollisia tapahtumia vuodelle 2022. Tummennetut tapahtumat tulee järjestää.

Nugettikahvit

Kevät:

Excursio

Biosfääri

Hallituksenvaihtositsit

100 päivää wappuun -bileet

Kostajaiset

Kevätkokous

Vuosijuhlat

Wapunaloitusbileet

Wapun tapahtumat

Kesätapaaminen

Urheilutapahtuma

Syksy:

Fuksitapahtumat:

     Varaslähtö

     Orientaatioviikko

     Fuksibileet

     Luento teekkariudesta / hallitusesittely

     Tapahtuma TYK ry:n kanssa

     Fuksisitsit

     Haalarisauna

30.9. PikkuWappu

Urheilutapahtuma

Palautekyselyn käsittelytilaisuus

Hallitushakuinfo

Syyskokous

Pikkujoulut

5.      Viestintä

Bioteek-postituslista (bioteek@lists.utu.fi) on tärkein virallinen kanava killan sisäisessä tiedotuksessa. Sähköpostilistalla hallitus tiedottaa hyvissä ajoin tulevista tapahtumista sekä ajankohtaisista, jäseniä koskevista asioista. Alumneille viestitään alumnilistan (nucleusalumnit@utu.fi) ja fukseille fuksilistan (nucleusfuksit@utu.fi) välityksellä. Nucleuksen hallituksen tavoittaa sähköpostiosoitteesta (nucleus@utu.fi). Nucleus ottaa jatkossa myös kansainväliset opiskelijat paremmin huomioon lisäämällä englanninkielistä viestintää.

Sähköpostilistojen lisäksi Nucleus viestii jäsenistölleen sosiaalisen median kanaviensa kautta (Whatsapp, Instagram, Facebook, Discord) sekä yhdistyksen verkkosivustolla. Yhdistetään jäsenistön ja hallituksen Discord-kanavat yhdeksi. Verkkosivustolta löytyy tapahtumakalenteri ja siellä esitellään kattavasti killan toimintaa. Verkkosivustolle lisätään myös hallituksen kokousten hyväksytyt pöytäkirjat. Verkkosivustolle luodaan omat sivut yritysyhteistyölle ja alumnitoiminnalle.

 

6.      Teekkarius

Nucleus on teekkarikilta, jonka pyrkimys on edistää turkulaista teekkarikulttuuria ja sen näkyvyyttä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Fukseille järjestetään lukuvuoden alussa luento teekkariudesta. Jokainen tekniikan kandidaatiksi tai diplomi-insinööriksi opiskeleva Nucleuksen jäsen on oikeutettu hankkimaan teekkarilakin, mikäli hän on hyväksytysti täyttänyt erillisen lakkiohjesäännön määrittelemät ehdot.

 

7.      Näkyvyys

Fuksit keräävät fuksivastaavan johdolla haalarimainoksia heti syksyn alussa ja tilaavat haalarit. Haalarit luovutetaan erillisessä haalarisaunassa. Killan näkyvyyttä ylläpidetään osallistumalla muiden ainejärjestöjen vuosijuhlille, sekä erilaisiin urheilutapahtumiin, kuten polkuauto GP:hen ja MM-kyykkään. Nucleus pyrkii osallistumaan Turun yliopiston ylioppilaskunnan lippukulkueisiin vappuna, Porthanin päivänä ja itsenäisyyspäivänä. Nucleus lisää killan näkyvyyttä myös aktivisuudella sosiaalisen median kanavissa.

 

8.      Jatkuvuus

Hallituksenvaihtoa ja toiminnan jatkuvuutta tuetaan uusien ja vanhojen toimijoiden yhteistyöllä. Jatkuvuuden varmistamiseksi vanhat toimijat kirjoittavat testamentin ja kouluttavat seuraajansa tehtävään. Lisäksi järjestetään hallituksenvaihtositsit, joilla uudet hallituslaiset pääsevät tutustumaan rennoissa merkeissä vanhoihin hallitustoimijoihin.

Ennen orientaatioviikkoa järjestetään tuutoreille koulutus, jossa käsitellään teekkariutta ja killan toimintatapoja. Tämä voidaan toteuttaa yksin tai yhdessä jonkin toisen järjestön kanssa.

Killan sähköiseen kalenteriin päivitetään killan järjestämät tapahtumat ja hallituksen Dropbox- kansioon lisätään sähköinen materiaali, jota hallituksen jäsenille kertyy. Hallituksella on lisäksi Dropboxissa hallituskansiot, joita jokainen toimija on velvollinen päivittämään. Dropbox vaihdetaan Googlen Drive-pilvipalveluun.

 

9.   Projektit

9.1  Tekniikan laajennus

Syksyllä 2021 Turun yliopistossa aloitti ennätysmäärä yli 300 tekniikan opiskelijaa. Teknillisen koulutuksen sisäänottomäärä kasvaa, jolloin myös tuutorointi ja sen kehittäminen vaativat huomiota.

Turun yliopistoon perustettiin teknillinen tiedekunta 1.1.2021. Yhteistyötä tiedekunnan järjestöjen välillä kehitetään ja syvennetään, ja opiskelijoiden edunvalvontaan kiinnitetään erityistä huomiota. Nucleuksella on edustaja Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan opiskelijayhdistysten etu- ja yhteistyöjärjestö Technicassa.

 

9.2  Yritysyhteistyö

Vuonna 2022 Nucleuksen tulee kehittää ja laajentaa yritysyhteistyötoimintaa. Yritysyhteistyön tulisi koostua tasavertaisesti sekä yrityksiltä saadusta rahallisesta tuesta että yritysvierailuista, yritysiltamista ja muusta yritysyhteistyötoiminnasta, joissa opiskelijat pääsevät suoraan kontaktiin yrityksen edustajien kanssa. Lisäksi yritysyhteistyö voi koostua myös yrityksiltä saatavista tuotteista erilaisissa tapahtumissa. Yritysyhteistyövastaavan tueksi valitaan toimihenkilö tai toimikunta, jotta yritysyhteistyötä saadaan konkreettisesti vietyä eteenpäin.

 

9.3  Alumnitoiminta

Nucleuksen alumnitoiminta käynnistetään uudestaan vuonna 2022. On tärkeää, että alumnit ja nykyiset opiskelijat pääsevät jakamaan ajatuksia työelämästä ja biotekniikan opinnoista. Tutustumalla alumneihin opiskelijat saavat enemmän näkemyksiä tulevaisuuden työtehtävistä, pääsevät verkostoitumaan, josta voi olla hyötyä töitä haettaessa, ja saavat vertaistukea opintoihin. Alumnitoimintaa voi myös hyödyntää yritysyhteistyössä. Alumnitoiminnan kehittämistä varten valitaan alumnitoimihenkilö.

 

9.4  Kiltahuoneen kehittäminen

Uusi kiltahuone Agoran kellarikerroksessa vaatii kehittämistä. Kiltahuoneen tulee olla helposti lähestyttävä ja mahdollistaa jäsenistön vapaa-ajanvietto ja opiskelu. Kiltahuoneella tai sen välittömässä läheisyydessä tulisi olla mahdollisuus kierrätykseen, tulostamiseen sekä tietokoneen käyttöön. Kiltahuoneen sisustus vaatii suunnittelua ja siihen on varattu resursseja.

 

9.5  Hyväntekeväisyystoiminta

Nucleus jatkaa vuonna 2020 käynnistettyä hyväntekeväisyystoimintaa, järjestämällä esimerkiksi verenluovutustempauksen (Turun teekkarit -veriryhmä) tai Roosa Nauha -keräyksen.

 

9.6  Aktiivisten toimijoiden palkitseminen

Nucleuksen tulee palkita aktiivisia toimijoita paremmin. Hallituksessa ja toimikunnissa toimiville tulee järjestää kiitosiltoja ja aktiivisia toimijoita palkitaan esimerkiksi erikoishaalarimerkein tunnustuksena killan eteen tehdystä työstä.

 

10.   Koronaviruspandemian aiheuttama epävarmuus

Alkuvuonna 2020 levinnyt koronaviruspandemia on aiheuttanut laajoja, koko yhteiskuntaan vaikuttavia rajoituksia, joiden voidaan olettaa jatkuvan vielä vuonna 2022. Rajoitusten laajuudesta ei ole varmuutta, joten kaikkia suunnitelmassa esitettyjä tapahtumia on harkittava kulloisenkin epidemiologisen tilanteen valossa.