Toimintasuunnitelma 2024

This page is pro­vi­ded on­ly in Fin­nish as Fin­nish is the of­fi­cial lan­gua­ge used in Nucleus ry’s ad­mi­nis­te­rial tasks.

Toimintasuunnitelman toimikaudelle 2024 on hyväksynyt yhdistyksen kokous 28.11.2023.

Nucleus ry:n toimintasuunnitelma toimikaudelle 2024

 1. Yleistä

Nucleus ry on biotekniikan diplomi-insinööriopiskelijoiden kilta. Sen tehtävänä on toimia yhdyssiteenä opiskelijoiden välillä ja valvoa jäsenistönsä etuja opiskeluun liittyvissä asioissa. Kilta edistää jäsenistönsä tutustumista työelämään ja akateemiseen työskentelyyn. Tehtävänsä täyttämiseksi Nucleus järjestää jäsenilleen monipuolista opintoja ja verkostoitumista tukevaa toimintaa. Hallituksen ja toimihenkilöiden tehtävät on määritelty toimihenkilöohjesäännössä, ja hallitus kokoontuu opiskeluaikana noin kahden viikon välein.

 1. Suhdetoiminta

Nucleus ry on Turun yliopiston ylioppilaskunnan järjestö.  

Nucleus pitää säännöllisesti yhteyttä Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ainejärjestöihin. Tiedekuntatasolla yhteistyötä tukee Turun yliopistonteknillisen tiedekunnan opiskelijayhdistysten etu- ja yhteistyöjärjestö Technica ry sekä Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan etu- ja yhteistyöjärjestö Hybridi  Turku ry. Turun korkeakoulujen bioalan opiskelijajärjestöjen (Elba ry, In Vitro Aboensis IVA ry,  Synapsi ry, Turun Yliopiston Kemistit TYK ry) kanssa yhteistyötä tehdään yhteisten tapahtumien  kautta. 

Turun yliopiston ja Åbo Akademin teekkarikiltojen yhteistä toimintaa koordinoidaan Teekkarikomissioyhdistys ry:n välityksellä. Kilta valitsee vuosittain kaksi ehdokasta Teekkarikomission hallitukseen. Näistä toinen tai molemmat voivat olla puheenjohtajaehdokkaita. Edustajat ovat velvollisia tiedottamaan hallitukselle komissiossa tehdyistä päätöksistä.  

Teekkariperinteitä ylläpidetään ja kehitetään yhdessä Digit ry:n, Adamas ry:n, Machina ry:n, Asklepio ry:n ja Optima ry:n kanssa. Yhteistyötä uusien teekkarien kanssa kehitetään aktiivisesti.

Nucleuksella on yhteistoimintaa myös muiden kotimaisten saman alan opiskelijoiden kanssa, muun muassa Suomen bioteekkareiden yhteisen RekomBIOnaatio -tapahtuman muodossa.  Nucleus tekee tiivistä yhteistyötä sisarjärjestöjensä Bioner ry:n, Inkubio ry:n ja Olto ry:n kanssa.

Tekniikan akateemiset TEK on Nucleuksen merkittävä kumppani, joka tukee killan jäseniä työelämän haasteissa ja avustaa tapahtumien järjestämisessä. Nucleus kehittää yritysyhteistyötään paikallisten yritysten kanssa. DI-koulutus Turussa tunnistetaan myös yritysten tasolla arvokkaana osaamisena ja diplomitöistä maksettavia palkkioita tulee edistää. Lisää yritysyhteistyöstä kohdassa 9.2.

 1. Edunvalvonta ja opintoasiat

Nucleuksen tehtävänä on valvoa opiskelijoiden etuja ja oikeuksia. Kilta osallistuu uusien opiskelijoiden ohjaukseen tuutoritoiminnalla. Nucleus pyrkii luomaan uusille opiskelijoille selkeän kuvan bioteknologian laitoksesta sekä Turun yliopistosta. Hallituslaiset ja toimihenkilöt osallistuvat aktiivisesti TYY:n tarjoamiin koulutuksiin.

Pääasiallisena vastuuhenkilönä opintoasioissa toimii koulutuspoliittinen vastaava, joka pitää tiivistä yhteyttä Turun yliopiston ja tarvittaessa muiden korkeakoulujen henkilökuntaan sekä opiskelijaedustajiin yliopiston eri hallintoelimissä. Nucleus osallistuu aktiivisesti biotekniikan koulutuksen opetussuunnitelmatyöhön.

Nucleus järjestää yhdessä TYK ry:n kanssa palautekyselyn ja -tilaisuuden yksin tai yhdessä opetushenkilökunnan kanssa, jossa opiskelijat saavat antaa parannusehdotuksia opintoasioista. Lisäksi yhdessä TYK ry:n kanssa pyritään järjestämään neljät Kopokahvit lukuvuodessa. Kopokahvit ovat rento keskustelutilaisuus opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan kanssa, jossa keskustellaan Bioteknologian laitoksen kuulumisista.

Nucleus ylläpitää ja päivittää tenttiarkistoa yhdessä TYK ry:n kanssa.

 1. Vapaa-ajan toiminta

Vapaa-ajan toiminta on tärkeä osa Nucleuksen toimintaa. Killan järjestämissä tapahtumissa jäsenillä on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja killan toimintaan. Illanviettoja ja muita vapaa-ajan aktiviteetteja pyritään järjestämään runsaasti. Nucleus voi järjestää esimerkiksi urheilu- ja kulttuuritapahtumia, sitsejä, bileitä sekä excursioita yksin tai yhdessä muiden järjestöjen kanssa.  

Nucleuksella on käytössä kiltahuonetila Agoran K-kerroksessa (K123). Kiltahuone on jäsenistön vapaassa käytössä. Kiltahuoneella on nollatoleranssi kaikenlaiselle kiusaamiselle, häirinnälle, toisten loukkaamiselle sekä muullekin toisten eriarvoiselle kohtelulle.  Nucleuksella on myös TLKS:n ja Adaptus ry:n kanssa jaettu tila Medisiina A:ssa. Jäsenille tila on vapaassa käytössä. Lisäksi Nucleuksella on yhteinen kerhotila (Nukkuma) Q-talon alakerrassa Asteriski ry:n ja Digit ry:n kanssa. Tilaan on kulkuoikeus osalla hallituksen jäsenistä. Jäsenistöllä on lisäksi oikeus vuokrata Nukkumaa omaan käyttöönsä maksutta. Jäsenistöstä valitaan kiltahuonevastaava, joka huolehtii, että jäsenistö pitää kiltahuoneen kunnossa. Tila-asioista enemmän kohdassa 9.5.

Nucleuksen alaisuudessa toimii esimerkiksi seuraavia harrastekerhoja jäsenistön kiinnostuksen mukaan:  

 • Lautapelikerho tarjoaa illoissaan haastavampia tai yksinkertaisempia pelejä osallistujien innostuksen mukaan.
 • Käsityökerho kokoontuu erilaisten käsitöiden, kuten haalarimerkkien ompelun merkeissä.
 • Panokerho vastaa vappuaaton simatuksesta sekä jäsenistön olutkulttuurin kehittämisestä.
 • Kokkikerho kokoontuu leivonnan ja ruoanlaiton merkeissä.
 • Kirjakerho kokoontuu lukemisen merkeissä.
 • Nicekerho edistää teknillisten alojen naisopiskelijoiden verkostoitumista ja aktivoitumista Turun yliopiston Teknillisessä tiedekunnassa.

Mahdollisia tapahtumia vuodelle 2024. Tummennetut tapahtumat tulee järjestää.  

Kiltispäivystys (viikottain)
Kopokahvit TYK ry:n kanssa (kerran periodissa pl. kesäperiodi)

Kevät:  

Excursio

Hallituksenvaihtositsit  

100 päivää wappuun -bileet  

Kostajaiset  

Kevätkokous  

Vuosijuhlat  

Wapunaloitusbileet  

Wapun tapahtumat

Kesätapaaminen  

Urheilutapahtuma

Syksy:

Fuksitapahtumat:  

Varaslähtö  

Orientaatioviikko

Fuksibileet  

Luento teekkariudesta / hallitusesittely  

Tapahtuma TYK ry:n kanssa

Fuksisitsit  

Haalarisauna  

Urheilutapahtuma

Palautekyselyn käsittelytilaisuus

RekomBIOnaatio  

Hallitushakuinfo

Syyskokous

Pikkujoulut

 1. Viestintä

Bioteek-postituslista (bioteek@lists.utu.fi) on tärkein virallinen kanava killan sisäisessä tiedotuksessa. Sähköpostilistalla hallitus tiedottaa hyvissä ajoin tulevista tapahtumista sekä ajankohtaisista, jäseniä koskevista asioista. Alumneille viestitään alumnilistan (nucleusalumnit@utu.fi) ja fukseille fuksilistan (nucleusfuksit@utu.fi) välityksellä. Nucleuksen hallituksen tavoittaa sähköpostiosoitteesta (nucleus@utu.fi). Nucleus ottaa kansainväliset opiskelijat huomioon lisäämällä englanninkielistä viestintää ja kehittämällä nykyisiä KV-viestikanavia esimerkiksi Nucleus Internationals –WhatsApp ryhmän kautta.

Sähköpostilistojen lisäksi Nucleus viestii jäsenistölleen sosiaalisen median kanaviensa kautta (Whatsapp, Instagram, Telegram) sekä yhdistyksen verkkosivustolla. Verkkosivustolta löytyy tapahtumakalenteri ja siellä esitellään kattavasti killan toimintaa. Verkkosivustolle lisätään myös hallituksen kokousten hyväksytyt pöytäkirjat. Verkkosivustolle luodaan omat sivut yritysyhteistyölle ja alumnitoiminnalle.

 1. Teekkarius

Nucleus on teekkarikilta, jonka pyrkimys on edistää turkulaista teekkarikulttuuria ja sen näkyvyyttä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.  

Fukseille järjestetään lukuvuoden alussa luento teekkariudesta. Jokainen tekniikan kandidaatiksi tai diplomi-insinööriksi opiskeleva Nucleuksen jäsen on oikeutettu hankkimaan teekkarilakin, mikäli hän on hyväksytysti täyttänyt erillisen lakkiohjesäännön määrittelemät ehdot.  

 1. Näkyvyys

Fuksit keräävät fuksivastaavan johdolla haalarimainoksia heti syksyn alussa ja tilaavat haalarit. Haalarit luovutetaan käyttöön erillisessä haalarikasteessa. Killan näkyvyyttä ylläpidetään osallistumalla muiden ainejärjestöjen vuosijuhlille, sekä erilaisiin urheilutapahtumiin, kuten polkuauto GP:hen ja MM-kyykkään. Nucleus pyrkii osallistumaan Turun yliopiston ylioppilaskunnan lippukulkueisiin vappuna, Porthanin päivänä ja itsenäisyyspäivänä. Nucleus lisää killan näkyvyyttä myös aktiivisuudella sosiaalisen median kanavissa.

 1. Jatkuvuus

Hallituksenvaihtoa ja toiminnan jatkuvuutta tuetaan uusien ja vanhojen toimijoiden yhteistyöllä.  Jatkuvuuden varmistamiseksi vanhat toimijat kirjoittavat testamentin ja kouluttavat seuraajansa tehtävään. Lisäksi järjestetään hallituksenvaihtositsit, joilla uudet hallituslaiset pääsevät tutustumaan rennoissa merkeissä vanhoihin hallitustoimijoihin.  

Ennen orientaatioviikkoa järjestetään tuutoreille koulutus, jossa käsitellään teekkariutta ja killan toimintatapoja. Tämä voidaan toteuttaa yksin tai yhdessä jonkin toisen järjestön kanssa.    

Killan sähköiseen kalenteriin päivitetään killan järjestämät tapahtumat ja hallituksen Dropbox kansioon lisätään sähköinen materiaali, jota hallituksen jäsenille kertyy. Hallituksella on lisäksi Dropboxissa hallituskansiot, joita jokainen toimija on velvollinen päivittämään. Hallitus voi vaihtaa Dropboxin Google Driveen, jos kokee sen toimivammaksi.

 1. Projektit

9.1 Tekniikan laajennus

Teknillisen koulutuksen sisäänottomäärä kasvaa, jolloin myös tuutorointi ja sen kehittäminen vaativat huomiota. Vuonna 2024 Turun Yliopistolla alkaa tuotantotalouden koulutusohjelma sekä elintarviketekniikan TkK-ohjelma. Nucleuksen tulee olla vaalimassa teekkariarvoja ja olla valmiina auttamaan uusia kiltoja. Tiedekunnassa opiskelijoiden edunvalvontaan kiinnitetään erityistä huomiota. Nucleus pyrkii siihen, että järjestöllä olisi edustaja Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan opiskelijayhdistysten etu- ja yhteistyöjärjestö Technicassa. Nucleuksella on myös edustajat (biotekniikan sekä ainakin vuoden 2024 ajan elintarviketekniikan) OPS-työryhmissä.

9.2 Yritysyhteistyö

Vuonna 2024 Nucleuksen tulee kehittää ja laajentaa yritysyhteistyötoimintaa. Yritysyhteistyön tulisi koostua tasavertaisesti sekä yrityksiltä saadusta rahallisesta tuesta että yritysvierailuista, yritysiltamista ja muusta yritysyhteistyötoiminnasta, joissa opiskelijat pääsevät suoraan kontaktiin yrityksen edustajien kanssa. Lisäksi yritysyhteistyö voi koostua myös yrityksiltä saatavista tuotteista erilaisissa tapahtumissa. Yritysyhteistyövastaavan tueksi valitaan toimihenkilö tai toimikunta, jotta yritysyhteistyötä saadaan konkreettisesti vietyä eteenpäin.  

9.3 RekomBIOnaatio

Nucleus on järjestysvastuussa vuoden 2024 RekomBIOnaatiosta. RekomBIOnaatio järjestetään Turussa loka-marraskuussa. Syyskokouksessa valittu RekomBIOnaatio-toimikunnan puheenjohtaja on vastuussa RekomBIOnaatio-toimikunnan perustamisesta ja tapahtuman järjestelyistä.

9.4 Kiltahuoneen kehittäminen

Kiltahuoneen tulee olla helposti lähestyttävä ja mahdollistaa jäsenistön vapaa-ajanvietto ja opiskelu. Vuonna 2023 Nucleus ry:n puheenjohtajisto keskusteli yhdessä teknillisen tiedekunnan ainejärjestöjen puheenjohtajistojen sekä henkilökunnan kanssa yhdessä teknillisen tiedekunnan opiskelijoiden tilatarpeista. Keskustelussa heräsi Nucleus ry:n tarve isompaan kiltahuoneeseen, ja tätä perusteltiin esimerkiksi tilan erittäin korkealla käyttöasteella sekä 19 neliön koolla suhteessa jäsenistön suuruuteen. Mikäli isompaa kiltahuonetta (mahdollisesti Agoran K-kerroksen K124B) ei saada käyttöön vuoden 2023 aikana, seuraavan hallituskauden aikana keskustelua tilatarpeista teknillisen tiedekunnan henkilökunnan kanssa kannattaa jatkaa.

9.5 Medisiina A:n tilan kehittäminen

Mikäli isompi kiltahuone on mahdollinen eikä vaadi järjestön muista tiloista (Medisiina A:n yhteistila) luopumista, Medisiina A:n yhteistilan jatkokäytöstä voisi keskustella tilan muiden käyttäjien edustajien kanssa. Medisiina A:lla oleva tila tarvitsee kehittämistä, ja hallituksen tulee kyetä keksiä tilalle lisää käyttöä. Paikkaa pitää mainostaa ja yhdessä TLKS:n ja Adaptuksen edustajien kanssa pitää paikalle saada pelisäännöt. Tilalle pidetään nimikilpailu ja nimenjulkistustilaisuus.

9.5 Hyväntekeväisyystoiminta

Nucleus jatkaa vuonna 2020 käynnistettyä hyväntekeväisyystoimintaa järjestämällä esimerkiksi verenluovutustempauksen (Turun teekkarit -veriryhmä) tai Roosa Nauha -keräyksen.

9.6 Yhdenvertaisuuden edistäminen

Nucleuksen tulee varmistaa, että yhdenvertaisuus toteutuu kiltahuoneella sekä tapahtumissa, ja että yhdenvertaisuussuunnitelma tulee uusille toimijoille tutuksi.

9.7 Hallituksen ja toimikuntien kommunikaatio

Nucleuksen toimijoiden kommunikaatiokanavina on toiminut joko Discord tai Telegram ja hallitus voi harkintansa mukaan päättää, kumpaa kanavaa haluaa käyttää kyseisellä toimikaudella. Molemmat kanavat vaativat vielä kehittämistä. Vuonna 2023 pilotoitiin Telegramin toimihenkilökanava, mutta sitä voisi kehittää esim. luomalla toimikunnille ja kerhoille omat kanavat tiedotusryhmän sisälle tai kehittää erikseen tiedotuskanavan ja keskustelua varten ryhmän. Discordissa pystyy muokkaamaan palvelimen rakennetta suotuisammaksi, esimerkiksi luomalla toimihenkilöille omat eritellyt roolit ja yksityisen kanavat. Parannetaan hallituksen ja toimikuntien välistä kommunikaatiota ja tehdään hallituksen päätöksenteosta läpinäkyvämpää, esimerkiksi jakamalla esityslistat ja pöytäkirjat myös toimikunnille.

9.8 Kestävä kehitys

Nucleus pyrkii kehittämään ympäristövastuullisuutta, kuten lajittelemalla roskat kiltahuoneella, käyttämällä yhteiskäyttökahvimukeja kertakäyttöisten sijaan sekä hyödyntämällä TYYMA-astiastoa sitseillä kertakäyttöastioiden sijaan. Nucleuksen tulee huolehtia ympäristövastuullisuuden jatkuvuudesta sekä kehittää kestävämpiä ratkaisuja toiminnassaan.