Toimintasuunnitelma 2021

Nucleus ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

  

1. Yleistä   

Nucleus ry on biotekniikan ja elintarvikekehityksen diplomi-insinööriopiskelijoiden kilta. Sen tehtävänä on toimia yhdyssiteenä opiskelijoiden välillä ja valvoa jäsenistönsä etuja opiskeluun liittyvissä asioissa. Kilta edistää jäsenistönsä tutustumista työelämään ja akateemiseen työskentelyyn. Tehtävänsä täyttämiseksi Nucleus järjestää jäsenilleen monipuolista opintoja ja verkostoitumista tukevaa toimintaa. Hallituksen ja toimihenkilöiden tehtävät on määritelty toimihenkilöohjesäännössä, ja hallitus kokoontuu opiskeluaikana noin kahden viikon välein.   

   

2. Suhdetoiminta  

Nucleus ry on Turun yliopiston ylioppilaskunnan järjestö.  

Nucleus pitää säännöllisesti yhteyttä Turun yliopiston tekniikan tiedekunnan ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ainejärjestöihin. Tiedekuntatasolla yhteistyötä tukee Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö Hybridi Turku ry. Nucleus on Hybridi Turku ry:n jäsenjärjestö ja killalla on ollut vuosittain valittava hallitusehdokas Hybridin hallitukseen. Vuoden 2021 tiedekuntauudistuksen myötä Nucleuksen asemaa Hybridin jäsenjärjestönä on uudelleentarkasteltava. 

Turun korkeakoulujen bioalan opiskelijajärjestöjen (Elba ry, In Vitro Aboensis IVA ry, Synapsi ry, Turun Yliopiston Kemistit TYK ry) kanssa yhteistyötä tehdään yhteisten tapahtumien kautta.   

Turun yliopiston ja Åbo Akademin teekkarikiltojen yhteistä toimintaa koordinoidaan  

Teekkarikomissioyhdistys ry:n välityksellä. Kilta valitsee vuosittain kaksi ehdokasta Teekkarikomission hallitukseen. Näistä toinen tai molemmat voivat olla puheenjohtajaehdokkaita.  Edustajat ovat velvollisia tiedottamaan hallitukselle komissiossa tehdyistä päätöksistä.   

Teekkariperinteitä ylläpidetään ja kehitetään yhdessä Digit ry:n, sekä tulevien kone- ja materiaalitekniikan kiltojen kanssa. Syksyllä 2020 Turun yliopistossa aloitti kaksi uutta tekniikan koulutusohjelmaa; kone- ja materiaalitekniikka. Yhteistyötä uusien teekkarien kanssa kehitetään aktiivisesti. 

Nucleuksella on yhteistoimintaa myös muiden kotimaisten saman alan opiskelijoiden kanssa, muun muassa Suomen bioteekkareiden yhteisen RekomBIOnaatio -tapahtuman muodossa. RekomBIOnaatio järjestetään Turussa vuonna 2021. Nucleus tekee tiivistä yhteistyötä sisarjärjestöjensä Bioner ry:n, Inkubio ry:n ja Olto ry:n kanssa, joiden hallituksia Nucleuksen hallitus tapaa mahdollisuuksien mukaan alkuvuodesta.  

Tekniikan akateemiset TEK on Nucleuksen merkittävä kumppani, joka tukee killan jäseniä työelämän haasteissa ja avustaa tapahtumien järjestämisessä. Nucleus kehittää yritysyhteistyötään paikallisten yritysten kanssa. DI-koulutus Turussa tunnistetaan myös yritysten tasolla arvokkaana osaamisena ja diplomitöistä maksettavia palkkioita tulee edistää. Lisää yritysyhteistyöstä kohdassa 9.2. 

  

3. Edunvalvonta ja opintoasiat  

Nucleuksen tehtävänä on valvoa opiskelijoiden etuja ja oikeuksia. Kilta osallistuu uusien opiskelijoiden ohjaukseen tuutortoiminnalla. Nucleus pyrkii luomaan uusille opiskelijoille selkeän kuvan biokemian laitoksesta sekä Turun yliopistosta. Hallituslaiset ja toimihenkilöt osallistuvat aktiivisesti TYY:n tarjoamiin koulutuksiin.   

Pääasiallisina vastuuhenkilöinä opintoasioissa toimivat koulutuspoliittiset vastaavat, jotka pitävät tiivistä yhteyttä Turun yliopiston ja tarvittaessa muiden korkeakoulujen henkilökuntaan sekä opiskelijaedustajiin yliopiston eri hallintoelimissä. Nucleus osallistuu aktiivisesti biotekniikan ja elintarvikekehityksen koulutuksen opetussuunnitelmatyöhön.  

Nucleus järjestää palautekyselyn ja -tilaisuuden yksin tai yhdessä opetushenkilökunnan kanssa, joissa opiskelijat saavat antaa parannusehdotuksia opintoasioista.  

  

4. Vapaa-ajan toiminta  

Vapaa-ajan toiminta on tärkeä osa Nucleuksen toimintaa. Killan järjestämissä tapahtumissa jäsenillä on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja killan toimintaan. Illanviettoja ja muita vapaa-ajan aktiviteetteja pyritään järjestämään runsaasti resurssit huomioon ottaen. Nucleus voi järjestää esimerkiksi urheilu- ja kulttuuritapahtumia, etätapahtumia, sitsejä, bileitä sekä excursioita yksin tai yhdessä muiden järjestöjen kanssa. 

Nucleuksella on käytössä kiltahuonetila Arcanumin kerroksessa –1 kevääseen 2021 asti.  Arcanumin remontin takia Nucleus on saanut uuden kiltahuoneen Agoran K-kerroksesta. Tätä tilaa kehitetään, ja uuden Medisiinan tilasuunnittelun seuraamista jatketaan mahdollisten järjestötilojen kannalta. Kiltahuone on jäsenistön vapaassa käytössä. Lisäksi Nucleuksella on yhteinen kerhotila (Nukkuma) Q-talon alakerrassa Asteriski ry:n ja Digit ry:n kanssa. Tilaan on kulkuoikeus osalla hallituksen jäsenistä. Jäsenistöllä on lisäksi oikeus vuokrata Nukkumaa omaan käyttöönsä maksutta. Jäsenistöstä valitaan kiltahuonevastaava, joka huolehtii, että jäsenistö pitää kiltahuoneen kunnossa. 

Nucleuksen alaisuudessa toimii esimerkiksi seuraavia harrastekerhoja jäsenistön kiinnostuksen mukaan:     

  • Lautapelikerho tarjoaa illoissaan haastavampia ja yksinkertaisempia pelejä osallistujien innostuksen mukaan. Lautapelikerho on yhteinen Asteriski ry:n, Digit ry:n sekä Turun Yliopiston Kemistit – TYK ry:n kanssa.  
  • Käsityökerho kokoontuu erilaisten käsitöiden, kuten haalarimerkkien ompelun merkeissä.   
  • Panokerho vastaa vappuaaton simatuksesta sekä jäsenistön olutkulttuurin kehittämisestä.   
  • Kokkikerho kokoontuu leivonnan ja ruoanlaiton merkeissä. 

 

Mahdollisia tapahtumia vuodelle 2021 koronavirustilanteesta riippuen. Lihavoidut tapahtumat järjestetään joka tapauksessa, esimerkiksi etäyhteyden avulla. 

Kevät:
Kemian kesätyöpäivät 
Biosfääri
Hallituksenvaihtositsit  
100 päivää wappuun -bileet  
Kostajaiset  
Kevätkokous  
Vuosijuhlat  
Wapunaloitusbileet  
Wapun tapahtumat 
Kesätapaaminen 

Syksy:
Fuksitapahtumat:  
Varaslähtö   
Orientaatioviikko
Fuksibileet  
Luento teekkariudesta / hallitusesittely  
Kastajaiset  
Fuksisitsit 
Haalarisauna  
30.9. PikkuWappu 
Palautekyselyn käsittelytilaisuus   
Hallitushakuinfo 
Syyskokous  
RekomBIOnaatio 
Pikkujoulut  

   

5. RekomBIOnaatio  

Nucleus on järjestysvastuussa vuoden 2021 RekomBIOnaatiosta. RekomBIOnaatio järjestetään Turussa loka-marraskuussa. Syyskokouksessa valittu RekomBIOnaatiotoimikunnan puheenjohtaja on vastuussa RekomBIOnaatiotoimikunnan perustamisesta ja tapahtuman järjestelyistä.  

 

6. Viestintä  

Bioteek-postituslista (bioteek@lists.utu.fi) on tärkein kanava killan sisäisessä tiedotuksessa. Sähköpostilistalla hallitus tiedottaa hyvissä ajoin tulevista tapahtumista sekä ajankohtaisista, jäseniä koskevista asioista. Alumneille viestitään alumnilistan (nucleusalumnit@utu.fi) ja fukseille fuksilistan (nucleusfuksit@utu.fi) välityksellä. Nucleuksen hallituksen tavoittaa sähköpostiosoitteesta (nucleus@utu.fi). Nucleus ottaa jatkossa myös kansainväliset opiskelijat paremmin huomioon lisäämällä englanninkielistä viestintää. 

Sähköpostilistojen lisäksi Nucleus viestii jäsenistölleen sosiaalisen median kanaviensa kautta (Whatsapp, Instagram, Facebook) sekä yhdistyksen verkkosivustolla. Verkkosivustolta löytyy tapahtumakalenteri ja siellä esitellään kattavasti killan toimintaa. Verkkosivustolle lisätään myös hallituksen kokousten hyväksytyt pöytäkirjat. Verkkosivustolle luodaan omat sivut yritysyhteistyölle ja alumnitoiminnalle. 

Nucleus valitsee jäsenistöstään wappulehden päätoimittajan, joka vastaa yhdessä muiden Turun yliopiston teekkarikiltojen valitsemien päätoimittajien kanssa wappulehti Pilde&Napanderin toteutuksesta.  

   

7. Teekkarius   

Nucleus on teekkarikilta, jonka pyrkimys on edistää turkulaista teekkarikulttuuria ja sen näkyvyyttä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.  

Fukseille järjestetään lukuvuoden alussa luento teekkariudesta. Jokainen tekniikan kandidaatiksi tai diplomi-insinööriksi opiskeleva Nucleuksen jäsen on oikeutettu hankkimaan teekkarilakin, mikäli hän on hyväksytysti täyttänyt erillisen lakkiohjesäännön määrittelemät ehdot.   

  

8. Näkyvyys  

Fuksit keräävät fuksivastaavan johdolla haalarimainoksia heti syksyn alussa ja tilaavat haalarit. Haalarit luovutetaan erillisessä haalarisaunassa. Killan näkyvyyttä ylläpidetään osallistumalla muiden ainejärjestöjen vuosijuhlille, sekä erilaisiin urheilutapahtumiin, kuten polkuauto GP:hen ja MM-kyykkään. Nucleus pyrkii osallistumaan Turun yliopiston ylioppilaskunnan lippukulkueisiin vappuna, Porthanin päivänä ja itsenäisyyspäivänä.  

  

9. Jatkuvuus  

Hallituksenvaihtoa ja toiminnan jatkuvuutta tuetaan uusien ja vanhojen toimijoiden yhteistyöllä. Jatkuvuuden varmistamiseksi vanhat toimijat kirjoittavat testamentin ja kouluttavat seuraajansa tehtävään. Lisäksi järjestetään hallituksenvaihtositsit, joilla uudet hallituslaiset pääsevät tutustumaan rennoissa merkeissä vanhoihin hallitustoimijoihin. 

Ennen orientaatioviikkoa järjestetään tuutoreille koulutus, jossa käsitellään teekkariutta ja killan toimintatapoja. Tämä voidaan toteuttaa yksin tai yhdessä jonkin toisen järjestön kanssa.  

Killan sähköiseen kalenteriin päivitetään killan järjestämät tapahtumat ja hallituksen Dropbox-kansioon lisätään sähköinen materiaali, jota hallituksen jäsenille kertyy. Hallituksella on lisäksi dropboxissa hallituskansiot, joita jokainen toimija on velvollinen päivittämään.  

 

9. Projektit

9.1 Tekniikan laajennus 

Syksyllä 2020 Turun yliopistossa aloitti ennätysmäärä yli 250 tekniikan opiskelijaa. Kone- ja materiaalitenkiikan opiskelijoille lienee perustettu uudet ainejärjestöt, joiden kanssa luodaan suhteita ja tehdään yhteistyötä. Erityishuomiota kiinnitetään uusien kiltojen integroimiseen osaksi turkulaista teekkarikulttuuria. Teknillisen koulutuksen sisäänottomäärä kasvanee, jolloin myös tuutorointi ja sen kehittäminen vaativat huomiota. 

Turun yliopistoon perustettiin teknillinen tiedekunta 1.1.2021. Yhteistyötä tiedekunnan järjestöjen välillä kehitetään ja syvennetään, ja opiskelijoiden edunvalvontaan kiinnitetään erityistä huomiota. Nucleus osallistuu aktiivisesti keskusteluun uuden tiedekuntajärjestön perustamisesta. 

  

9.2 Yritysyhteistyö 

Vuonna 2021 Nucleuksen tulee kehittää ja laajentaa yritysyhteistyötoimintaa. Yritysyhteistyön tulisi koostua tasavertaisesti sekä yrityksiltä saadusta rahallisesta tuesta että yritysvierailuista, yritysiltamista ja muusta yritysyhteistyötoiminnasta, joissa opiskelijat pääsevät suoraan kontaktiin yrityksen edustajien kanssa. Lisäksi yritysyhteistyö voi koostua myös yrityksiltä saatavista tuotteista erilaisissa tapahtumissa. Yritysyhteistyövastaavan tueksi valitaan toimihenkilö tai toimikunta, jotta yritysyhteistyötä saadaan konkreettisesti vietyä eteenpäin.  

 

9.3 Alumnitoiminta  

Nucleuksen alumnitoiminta käynnistetään uudestaan vuonna 2021. On tärkeää, että alumnit ja nykyiset opiskelijat pääsevät jakamaan ajatuksia työelämästä ja biotekniikan opinnoista. Tutustumalla alumneihin opiskelijat saavat enemmän näkemyksiä tulevaisuuden työtehtävistä, pääsevät verkostoitumaan, josta voi olla hyötyä töitä haettaessa, ja saavat vertaistukea opintoihin. Alumnitoimintaa voi myös hyödyntää yritysyhteistyössä. Esimerkkejä alumnitoiminnasta ovat iltapäiväoluset ja urailtamat. Alumnitoiminnan kehittämistä varten valitaan alumnitoimihenkilö. 

  

9.4 Kiltahuoneen kehittäminen 

Uusi kiltahuone Agoran kellarikerroksessa vaatii kehittämistä. Kiltahuoneen tulee olla helposti lähestyttävä ja mahdollistaa jäsenistön vapaa-ajanvietto ja opiskelu. Kiltahuoneella tai sen välittömässä läheisyydessä tulisi olla mahdollisuus kierrätykseen, tulostamiseen sekä tietokoneen käyttöön. Kiltahuoneen sisustus vaatii suunnittelua ja siihen on varattu resursseja. 

 

9.5 Hyväntekeväisyystoiminta  

Nucleus jatkaa vuonna 2020 käynnistettyä hyväntekeväisyystoimintaa, järjestämällä esimerkiksi verenluovutustempauksen tai Roosa Nauha -keräyksen. 

 

9.6 Aktiivisten toimijoiden palkitseminen 

Nucleuksen tulee palkita aktiivisia toimijoita paremmin. Hallituksessa ja toimikunnissa toimiville tulee järjestää kiitosiltoja ja aktiivisia toimijoita voi palkita esimerkiksi haalarimerkein. Palkitaan myös vuoden 2020 toimijoita, mikäli näitä ei voida vuoden 2020 aikana palkita. 

  

10. Koronaviruspandemian aiheuttama epävarmuus

Alkuvuonna 2020 levinnyt koronaviruspandemia on aiheuttanut laajoja, koko yhteiskuntaan vaikuttavia rajoituksia, joiden voidaan olettaa jatkuvan myös vuonna 2021. Rajoitusten laajuudesta ei ole varmuutta, joten kaikkia suunnitelmassa esitettyjä tapahtumia on harkittava kulloisenkin epidemiologisen tilanteen valossa ja etätapahtumia kehitettävä.