Toimihenkilöohjesääntö

This page is pro­vi­ded on­ly in Fin­nish as Fin­nish is the of­fi­cial lan­gua­ge used in Nucleus ry’s ad­mi­nis­te­rial tasks.

Toimihenkilöohjesäännön on hyväksynyt yhdistyksen kokous 15.11.2022

Nucleus ry:n toimihenkilöohjesääntö

Hallitus

Seuraavassa esitetään hallituksen suuntaa-antava tehtävänjako, joka kertoo jokaisen hallituksen jäsenen vastuualueet. Tehtäviä voidaan kuitenkin jakaa joustavasti tilanteiden mukaan. Syyskokouksessa päätettävän hallituksen koon mukaan tehtäviä voidaan tarvittaessa yhdistää.

Puheenjohtaja

Johtaa hallituksen kokouksia ja valmistelee esityslistat. Kutsuu tarvittaessa yhdistyksen kokouksen koolle. On yhdistyksen pääasiallinen edustaja erilaisissa edustustapahtumissa ja pitää yllä yhteyksiä muihin ainejärjestöihin. Laatii toimintasuunnitelman ja –kertomuksen yhdessä varapuheenjohtajan kanssa.

Varapuheenjohtaja

Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt. Pitää yhteyttä muihin saman alan ainejärjestöihin. Laatii toimintasuunnitelman ja –kertomuksen yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Sihteeri

Kirjoittaa hallituksen kokousten pöytäkirjat. Lähettää hyväksytyt pöytäkirjat bioteek-sähköpostilistalle ja lisää ne Nucleuksen www-sivuille.

Taloudenhoitaja

Hoitaa yhdistyksen taloutta ja kirjanpitoa. Omaa oikeuden käyttää yhdistyksen tiliä. Laatii budjettiesityksen ja tilinpäätöksen. Pitää yllä jäsenrekisteriä.

Tiedotusvastaava

Tiedottaa yhdistyksen tapahtumista hyvissä ajoin bioteek-postituslistalla. Vastaa yhdistykseltä pyydettyjen kirjoitusten ja esittelyjen toimittamisesta sekä on päävastuussa tapahtumien mainonnasta niiden järjestäjien ohella. Välittää opiskelijoita koskevaa informaatiota.

Koulutuspoliittinen vastaava

Välittää opiskelijoiden havaitsemat epäkohdat opetushenkilökunnan tietoon. Tiedottaa opintoihin liittyvistä asioista ja on perillä koulutusohjelmaa koskevista asioista. Pitää yhteyttä laitokseen.

Vapaa-ajanvastaava

Vastaa yhdistyksen vapaa-ajantapahtumien järjestelyistä ja pitää yhteyttä muiden ainejärjestöjen edustajiin yhteisten tapahtumien järjestämiseksi.

Isäntä/emäntä/hosti

Huolehtii sitsien järjestämisestä ja ulkopaikkakuntalaisten vierailijoiden isännöinnistä.

Excursiovastaava

Vastaa excursioiden järjestämisestä sekä tarvittaessa RekomBIOnaation bussikuljetuksista.

Yritysyhteistyövastaava

Vastaa yrityskontaktien muodostamisesta ja ylläpidosta. Vastaa yritysvierailujen järjestämisestä.

Fuksivastaava

Vastaa yhteydenpidosta tuutoreiden ja hallituksen välillä ja vastaa osaltaan uusien opiskelijoiden tapahtumien järjestämisestä. Vastaa lakkitilauksesta ja lakituksesta yhdessä muiden Turun teekkarikiltojen kanssa.

Edustukset

Hallituksella on oikeus nimittää alla mainittuihin tehtäviin henkilöitä, mikäli yhdistyksen kokouksessa valittu henkilö ei pysty toimimaan valitussa tehtävässä tai eroaa.

Yhdistyksen kokous valitsee edustajat seuraaviin tehtäviin:

Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan opiskelijayhdistysten etu- ja yhteistyöjärjestö Technica ry

Vuosikokousedustaja ja tämän varahenkilö sekä vähintään yksi hallitusehdokas, joka voi olla myös puheenjohtajaehdokas.

Teekkarikomissioyhdistys ry / Teknologkomissionsförening rf

Vuosikokousedustaja ja varaedustaja sekä kaksi hallitusehdokasta, jotka voivat olla myös puheenjohtajaehdokkaita. Teekkarikomissioon valittavien hallitusehdokkaitten tulee olla opiskelijoita, jotka täyttävät TK:n sääntöjen mukaan vaalikelpoisuuden.

Toimihenkilöt

Yhdistyksen kokous valitsee toimihenkilöt seuraaviin toimiin. Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa nimittää avukseen lisää toimihenkilöitä tai täyttää avoimia toimia, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Kaikkia toimihenkilöiden virkoja ei tarvitse täyttää, mikäli hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää. Toimihenkilöpesteihin valitaan lähtökohtaisesti yksi vastuuhenkilö. Toimihenkilöillä on oikeus täyttää toimeensa liittyviä pisteitä fuksipassiin.

Kiltahuonevastaava

Vastaa kiltahuoneen toiminnan kehittämisestä ja sen siisteydestä.

Tenttiarkistovastaava

Ylläpitää tenttiarkistoa.

Kansainvälisyysvastaava

Vastaa yhdistyksen KV-asioista. Pitää yhteyttä KV-maisteripuolen opiskelijoihin.

Webmaster

Ylläpitää yhdistyksen www-sivuja yhdessä hallituksen kanssa.

Ympäristövastaava

Vastaa yhdistyksen ympäristöasioista, kuten kierrätyksestä kiltahuoneella.

Yhdenvertaisuusvastaava

Valitaan kaksi yhdenvertaisuusvastaavaa, jotka vastaavat yhdistyksen yhdenvertaisuusasioista.

Tekniikan Akateemiset TEKin kiltayhdyshenkilö

Pitää yhteyttä killan ja Tekniikan akateemisten välillä.

Hallituksen tukihenkilö

HatTu toimii yhdistyksen hallituksen kummina. HatTuna toimimiseen katsotaan eduksi aiempi kokemus toimimisesta Nucleus ry:n hallituksessa. Pystyy opastamaan hallitusta tarvittaessa.

Nukkuma-vastaava

Toimii Nukkuman vastuuhenkilönä. Ylläpitää ja kehittää Nukkuman käytettävyyttä yhdessä Asteriskin ja Digitin Nukkuma-vastaavien kanssa. Saa Nukkuman avaimen toimikautensa ajaksi.

Wapputoimikuntavastaava

Johtaa wapputoimikuntaa ja vastaa sen kokoamisesta yhdessä muiden Turun Yliopiston teekkarikiltojen Wappuvastaavien kanssa. Vastaa Turun teekkariwapun järjestämisestä toimikunnan kanssa. Tekee tiiviisti yhteistyötä muiden Teekkariwappuun osallistuvien järjestöjen kesken. Wappuvastaavaksi voidaan valita Turun teekkariwapun kokenut henkilö.

Vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtaja

Johtaa vuosijuhlatoimikuntaa ja vastaa sen kokoamisesta. Järjestää killan vuosijuhlat yhdessä toimikunnan kanssa. Toimii tiiviissä yhteistyössä hallituksen kanssa.

RekomBIOnaatiotoimikunnan puheenjohtaja

Valitaan vuosina, joina RekomBIOnaatio järjestetään Turussa. Johtaa RekomBIOnaatiotoimikuntaa ja vastaa sen kokoamisesta. Järjestää RekomBIOnaation.

Toimikunnat

Toimikunnat ovat useasta toimihenkilöstä koostuva ryhmä. Toimikauden alussa toimikunnat voivat valita keskuudestaan toimikunnan puheenjohtajan, joka on päävastuussa toimikunnan vetämisestä sekä kommunikaatiosta toimikunnan ja ainejärjestön hallituksen välillä. Toimikunnat laativat toimikautensa päätteeksi testamentin omasta vastuualueestaan ja palauttavat sen hallitukselle.

Yritysyhteistyötoimikunta

Hallituksen yritysyhteistyövastaavan johtama toimikunta. Toimii yritysyhteistyövastaavan apuna killan yritysyhteistyöasioissa.

Excursiotoimikunta

Hallituksen excursiovastaavan johtama toimikunta. Toimii excursiovastaavan apuna excursioiden järjestämisessä.

Vapaa-ajantoimikunta

Hallituksen vapaa-ajanvastaavan ja isännän/emännän/hostin johtama toimikunta. Toimii vapaa-ajanvastaavan ja isännän/emännän/hostin apuna mm. tapahtumien ja sitsien järjestämisessä.

Urheilutoimikunta

Vastaa yhdistyksen urheilutoiminnan järjestämisestä. Tekee tiivistä yhteistyötä vapaa-ajanvastaavan sekä teknillisen tiedekunnan ainejärjestöjen yhteisen urheilutoimikunnan Agora Unitedin kanssa.

Kulttuuritoimikunta

Vastaa yhdistyksen kulttuuritoiminnan järjestämisestä.

Alumnitoimikunta

Vastaa alumnitoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä.

Sometoimikunta

Toteuttaa killan sosiaalisen median kanavien päivittämistä. Tekee tiiviisti yhteistyötä tiedotusvastaavan kanssa.

Vuosijuhlatoimikunta

Vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtajan johtama toimikunta. Järjestää Nucleus ry:n vuosijuhlat. Toimii tiiviissä yhteistyössä hallituksen kanssa vuosijuhlien sisällön, budjetin ja toteutuksen suhteen.

Wapputoimikunta

Turun Yliopiston teekkarikiltojen Wappuvastaavien johtama toimikunta. Järjestää Turun teekkariwapun tapahtumat yhdessä Wappuvastaavien kanssa.

Kerhot

Kerhot ovat itsenäisesti toimivia ryhmiä, jotka järjestävät tapahtumia ja aktiviteetteja Nucleus ry:n jäsenistölle oman harkintansa sekä innostuksensa mukaan.

Käsityökerho

Panokerho

Kokkikerho

Pelikerho

Kirjakerho