Toimihenkilöohjesääntö

Hallitus

Seuraavassa esitetään hallituksen suuntaa-antava tehtävänjako, joka kertoo jokaisen hallituksen jäsenen vastuualueet. Tehtäviä voidaan kuitenkin jakaa joustavasti tilanteiden mukaan. Syyskokouksessa päätettävän hallituksen koon mukaan tehtäviä voidaan tarvittaessa yhdistää.

 

Puheenjohtaja
Johtaa hallituksen kokouksia ja valmistelee esityslistat. Kutsuu tarvittaessa yhdistyksen kokouksen koolle. On yhdistyksen pääasiallinen edustaja erilaisissa edustustapahtumissa ja pitää yllä yhteyksiä muihin ainejärjestöihin. Laatii toimintasuunnitelman ja –kertomuksen yhdessä varapuheenjohtajan kanssa.

 

Varapuheenjohtaja
Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt. Pitää yhteyttä muihin saman alan ainejärjestöihin. Laatii toimintasuunnitelman ja –kertomuksen yhdessä puheenjohtajan kanssa. Hallinnoi kiltahuoneen avaimia.

 

Sihteeri
Kirjoittaa hallituksen kokousten pöytäkirjat. Koostaa kokouksista päätöslistat nucinfo-sähköpostilistalle.

 

Taloudenhoitaja
Hoitaa yhdistyksen taloutta ja kirjanpitoa. Omaa oikeuden käyttää yhdistyksen tiliä. Laatii budjettiesityksen ja tilinpäätöksen. Pitää yllä jäsenrekisteriä.

 

Tiedotusvastaava
Tiedottaa yhdistyksen tapahtumista hyvissä ajoin bioteek-postituslistalla, yhdistyksen Facebook- ja www-sivuilla. Vastaa yhdistykseltä pyydettyjen kirjoitusten ja esittelyjen toimittamisesta sekä on päävastuussa tapahtumien mainonnasta niiden järjestäjien ohella. Välittää opiskelijoita koskevaa informaatiota.

 

Opintovastaava
Välittää opiskelijoiden havaitsemat epäkohdat opetushenkilökunnan tietoon. Ylläpitää tenttiarkistoa. Tiedottaa opintoihin liittyvistä asioista ja on perillä koulutusohjelmaa koskevista asioista. Pitää yhteyttä laitokseen. Voidaan valita erilliset henkilöt vastaamaan biotekniikan ja elintarvikekehityksen opintoasioista.

 

Vapaa-ajanvastaava
Vastaa yhdistyksen vapaa-ajantapahtumien järjestelyistä ja pitää yhteyttä muiden ainejärjestöjen edustajiin yhteisten tapahtumien järjestämiseksi.

 

Isäntä/emäntä
Huolehtii sitsien järjestämisestä ja ulkopaikkakuntalaisten vierailijoiden isännöinnistä.

 

Ulkoasiainvastaava
Vastaa excursioiden ja yritysvierailujen järjestämisestä, sekä lakkitilauksesta.

 

Kansainvälisyysvastaava
Vastaa yhdistyksen KV-asioista. Pitää yhteyttä KV-maisteripuolen opiskelijoihin.

 

Edustukset

Hallituksella on oikeus nimittää alla mainittuihin tehtäviin henkilöitä, mikäli yhdistyksen kokouksessa valittu henkilö ei pysty toimimaan valitussa tehtävässä tai eroaa.

 

Yhdistyksen kokous valitsee edustajat seuraaviin tehtäviin:

 

Matemaattis-luonnontieteellinen yhteistyöjärjestö Hybridi ry
Kaksi vuosikokousedustajaa, kaksi varaedustajaa sekä vähintään yksi hallitusehdokas ja mahdollinen puheenjohtajaehdokas

 

Teekkarikomissio
Vuosikokousedustaja ja varaedustaja sekä kaksi hallitusehdokasta ja Nucleuksen puheenjohtajavuosina puheenjohtajaehdokas.

 

Toimihenkilöt

Yhdistyksen kokous valitsee toimihenkilöt seuraaviin toimiin. Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa nimittää avukseen lisää toimihenkilöitä tai täyttää avoimia toimia, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Kaikkia toimihenkilöiden virkoja ei tarvitse täyttää, mikäli hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää. Yhdistyksen kokouksessa voidaan tehtävään valita toimihenkilön sijasta useamman henkilön muodostama toimikunta.

 

Fuksivastaava
Vastaa yhteydenpidosta tuutoreiden ja hallituksen välillä ja vastaa osaltaan uusien opiskelijoiden tapahtumien järjestämisestä. Mielellään tuutorina toimiva hallituslainen.

 

Kiltahuonevastaava
Vastaa kiltahuoneen toiminnan kehittämisestä ja sen siisteydestä. Saa avaimen kiltahuoneelle.

 

Urheiluvastaava
Vastaa yhdistyksen urheilutoiminnan järjestämisestä.

 

Kulttuurivastaava
Vastaa yhdistyksen kulttuuritoiminnan järjestämisestä.

 

Wappulehden päätoimittaja
Toimii yhdessä Digitin wappulehden päätoimittajan kanssa. Vastaavat Pilde&Napanderin kokoamisesta, taitosta, painatuksesta ja siitä, että lehti saadaan myyntipäivään mennessä valmiiksi.

 

Filen päätoimittaja
Vastaa yhdessä Asteriskin ja Digitin Filen päätoimittajien kanssa Nucleuksen yhteisen lehden, Filen, julkaisusta ja kehittämisestä.

 

Webmaster
Ylläpitää yhdistyksen nettisivuja yhdessä hallituksen kanssa.

 

Sosiaalipoliittinen vastaava
SoPo vastaa keväisin järjestettävästä hyvinvointiviikosta sekä yhdistyksen yhdenvertaisuusasioista.

 

Tekniikan Akateemisten Liitto ry kiltayhdyshenkilö:
Pitää yhteyttä killan ja Tekniikan akateemisten välillä.

 

Toimikunnat
Viiden vuoden välein järjestettäviä akateemisia vuosijuhlia ja Turussa järjestettäviä RekomBIOnaatioita varten perustetaan toimikunnat, joille nimetään puheenjohtajat yhdistyksen kokouksessa.